ภาพกิจกรรม

28 สิงหาคม 2562 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนทันตบุคลากรในการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานบริการสังกัดกรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนทันตบุคลากรในการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานบริการสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น ดินแดง กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย  ทันตแพทย์ สังกัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร จำนวน 120 คน

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
5
6
7
8
9

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th