ภาพกิจกรรม

15 กรกฎาคม 2563 แผนงานย่อยชุดที่ 4 โดย รศ.ทพญ.นวลฉวี หงษ์ประสงค์ กล่าวเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Smoking Cessation Practice นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ 15 กรกฎาคม 2563 แผนงานย่อยชุดที่ 4 โดย รศ.ทพญ.นวลฉวี หงษ์ประสงค์ กล่าวเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Smoking Cessation Practice นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น2 คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อ.ทพ.สวัสดิศักดิ์ นาแถมพลอย และกล่มคณะละครมาร็องดู

 

S 13926417
S 13926419
S 13926420
S 13926421
S 13926422
S 13926423
S 13926424
S 13926426
S 13983783
S 13983785
S 13983786
S 13983787
S 13983788
S 13983789
S 13983790
S 13983791
S 13983792
S 13983793
S 13983794
S 13983796
S 13983797
S 13983798
S 13983799
S 13983800
S 13983801
S 13983802
S 13983804

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th