ข่าวประชาสัมพันธ์

"โครงการ Smoking Cessation Practice"

ในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นคำรณรงค์ว่า "หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่"

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า "ขณะนี้การสูบบุหรี่ในไทยมีแนวโน้มให้เห็นชัดเจนว่ามีบางกลุ่มเริ่มมีตัวเลข สูงขึ้น จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2534-2552 พบว่า การสูบบุหรี่ผู้หญิงไทยมีค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับชายไทย ในปี 2534 หญิงไทยสูบบุหรี่ร้อยละ 4.95 หรือประมาณ 950,000 คน และในปี 2552 พบร้อยละ 2 หรือประมาณ 540,000 คน

ทั้งนี้ระหว่างปี 2534-2549 การสูบมีแนวโน้มลดลง แต่กลับปรับเพิ่มเล็กน้อยในปี 2550 จากร้อยละ 1.94 หรือ 510,000 คน เป็นร้อยละ 2.01 หรือ 540,000 คน ทั้งนี้ในช่วง 2 ปีนี้ ผู้หญิงสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นประมาณ 15,000 คนต่อปี โดยพบว่า ผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิงทั่วไป คือ หญิงวัยรุ่นสูบบุหรี่ร้อยละ 3.8 ในขณะที่หญิงทั่วไปสูบบุหรี่เฉลี่ยร้อยละ 2.01 ดังนั้น จึงเป็นที่มาของธุรกิจยาสูบที่หันมามุ่งเน้นตลาดวัยรุ่นเยาวชนหญิง

ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีแผนยุทธศาสตร์การควบคุมบริโภคยาสูบ มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ ลดปริมาณจำนวนผู้สูบบุหรี่ ลดำจำนวนการบริโภคยาสูบต่อคน และ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดจากควันบุหรี่ โดยจะมีผลในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 กำหนดพื้นที่ที่ปลอดควันบุหรี่ 100 เปอร์เซนต์ 5 ประเภท ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพ, สถานศึกษา, สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน,ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ และศาสนสถาน สถานปฎิบัติธรรม

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th