ข่าวประชาสัมพันธ์

26 พ.ค.2562 NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่

สสส. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก จัดกิจกรรมวิ่ง NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการวิ่ง “NoNo Fun Run 2019” ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ พ.ศ. 2561-2563 เพื่อปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของยาสูบ สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน Generation Z

 เน้นกลุ่มเด็ก “วัยลังเล” ( วัย Tween) อายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ยังไม่สูบบุหรี่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนกลุ่ม “วัยลังเล” ไม่เริ่มการใช้ยาสูบตลอดชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังเจตคติให้ทันตบุคลากรเป็นต้นแบบในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผ่านกิจกรรมการวิ่งประเภทฟันรัน (Fun Run) ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ร่วมกับกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในช่วงวันงดสูบบุหรี่โลก

วิ่ง : NONO fun run 2019
จัดวันที่ : 26 พฤษภาคม 2562
สถานที่ : สวนจตุจักร
ราคา : 300 บาท
เปิดรับสมัครวันที่ 18 เมษายนนี้่ แบ่งรุ่นนักวิ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นวัยลังเล (น้องๆอายุ 15-20 ปี) รับ 100 คน และรุ่นบุคคลทั่วไปรับ 200 คน

ติดต่อสอบถาม
https://www.facebook.com/nonogang

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th