ข่าวประชาสัมพันธ์

"เครือข่ายฯ เทคนิคการแพทย์ 2552"

กิจกรรมเครือข่ายฯ เทคนิคการแพทย์ ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีดังนี้

1. มีการจัดทำจุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นสื่อกลางถึงสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ และในจุลสารดังกล่าว มีรายงานกืจกรรมของเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุหรี่ เทคนิคการให้คำแนะนำผู้มาใช้บริการทางเทคนิคการแพทย์ ให้ลด ละ เลิกบุหรี่ ทั้งนี้ นักเทคนิคการแพทย์ท่านใดที่ได้ดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ สามารถส่งข่าวมาเผยแพร่ได้ นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลทางจุลสารแล้ว ยังจะนำข้อมูลเผยแพร่ลงใน Website ของสภาเทคนิคการแพทย์ (www.mtcouncil.org) ด้วย

2. โครงการห้องปฏิบัติการ และคลินิกเทคนิคการแพทย์ปลอดบุหรี่ มีคณะผู้ดำเนินการ 2 กลุ่ม คือ ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสระบุรี ลพบุรี และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เริ่มทำแบบสำรวจข้อมูล การสูบบุหรี่ และทำสื่อให้ความรู้เรื่องบุหรี่ แก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดให้คววามรู้แก่นิสิต เกี่ยวกับการดำเนินการห้องปฏิบัติการ และคลินิกเทคนิคการแพทย์ปลอดบุหรี่ เพื่อที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ เมื่อสำเร็จการศึกษา และประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

3. โครงการหน่วยรับบริจาคโลหิตปลอดบุหรี่ มีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ งานธนาคารเลือด โรงพยาบางราชวิถี ได้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรม ให้ความรู้กับผู้บริจาคโลหิต เพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยรับบริจาคโลหิตปลอดบุหรี่ จัดทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามข้อมูลการสูบบุหรี่ ในผู้บริจาคโลหิต นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผ่นพับข้อมูล เกี่ยวกับบุหรี่ เพื่อให้หน่วยรับบริจาคโลหิต นำไปใช้ในการรณรงค์ ทั้งนี้ จะมีการขยายเครือข่ายหน่วยรับบริจาคโลหิตปลอดบุหรี่ ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ เพิ่มขึ้น

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th