ข่าวประชาสัมพันธ์

"เตือนคนท้อง สูบบุหรี่ เสี่ยงแท้ง ลูกเป็นโรคปากแหว่ง เพดานโหว่"

จดหมายข่าวกรมอนามัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2554

..................... 

แม้การรณรงค์ให้คนไทย ลด ละ เลิกบุหรี่ จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน แต่ปัจจุบันยังพบว่า มีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 10.9 ล้านคน ชาย 10.36 ล้านคน หญิง 5.4 แสนคน โดยผู้หญิงที่สูบบุหรี่ครั้งแรก มีอายุต่ำกว่า 12 ปี จำนวนร้อยละ 10.2 เร็วกว่าผู้ชายในกลุ่มอายุเดียวกัน ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 42.1 ต้องสูบทุกวัน หรือเกือบทุกวัน และร้อยละ 33.4 สูบมากกว่า 5 มวนต่อวัน

สำหรับผู้หญิงที่สูบบุหรี่ นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพตนเองแล้ว หากตั้งครรภ์ยังส่งผลกระทบต่อลูกในท้องอีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้ ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ผู้หญิงที่สูบบุหรี่เป็นประจำ หากเกิดกรณีตั้งครรภ์ และไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ จะมีโอกาสเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ โดยการสูบบุหรี่ จะยิ่งทำให้โรคในช่องปากมีอาการรุนแรงขึ้น ควันบุหรี่ระคายเคืองต่ออวัยวะในช่องปาก สารพิษในควันบุหรี่ เช่น ทาร์ และนิโคติน จะเพิ่มความเสีร่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก เช่น โรคปริทันต์ มะเร็งในช่องปาก การอักเสบและหนาตัวของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก เหงือก กระพุ้งแก้ม และท่อเปิดของต่อมน้ำลาย รวมทั้งทำให้ปากสกปรกฟันเหลือง และมีกลิ่นปาก

การสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์จะทำให้ได้รับสารนิโคติน และคาร์บอนมอนนอกไซด์จากตวันบุหรี่ ทำให้เส้นเลือดรกหดตัว ส่งผลให้ทารกได้รับสารอาหารน้อยลงกว่าปกติ เพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร ทารกแรกคลอดตัวเล็กมีน้ำหนักน้อย และการที่เลือดผ่านรกน้อยลง ทำให้ปริมาณออกซิเจนที่จะเข้าสู่สมองลดลงด้วย และหากสารนิโคตินสามารถแทรกซึมผ่านเข้าไปสู่รก ก็จะส่งผลต่อสมอง สติปัญญา และพฤติกรรมของทารกในครรภ์ด้วย นอกจากนี้ ยังผลให้ทารกในครรภ์มีโอกาสเกิดปากดแหว่ง เพดานโหว่ มากกว่าทารกที่มารดาไม่สูบบุหรี่ ขณะตั้งครรภ์ ถึง 2 เท่า และหากแม่ยังคงสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อทารก ทำให้ทารกมีโอกาสป่วยมากกว่าแม่ที่สูบบุหรี่ ด้วยโรคทางระบบทางเดินหายใจตอนล่าง 1.56 เท่า หอบหืด 1.31 เท่า และหูชั้นกลางอักเสบมากกว่าแม่ที่สูบบุหรี่ 1.37 เท่า หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่จึงจำเป็นต้องเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่ลูกในครรภ์จะผิดปกติ หรือไม่แข็งแรง และหากเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ภายใน 3-4 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ อัตราเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลต่อทารกจะลดลงอย่างมาก

วิธีการเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุด ต้องพยายามเลิกด้วยตนเองก่อนการใช้ยา ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะมียาหลายชนิด สำหรับใช้ในผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ทั้งยาที่มีนิโคตินทดแทนบุหรี่ ยาที่ไม่มีนิโคติน และยาสมุนไพรหญ้าดอกขาว ที่จะช่วยให้สำเร็จในการเลิกบุหรี่มากขึ้น แต่การตัดสินใจใช้ยาทุกชนิดควรปรึกษาแพทย์ หรืออยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรจะดีที่สุด โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ หรือแม่ที่ให้นมบุตรไม่ควรใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง เพราะจะส่งผลต่อเด็กโดยตรง และสุขภาพของแม่ตามมาได้ ...

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th