ข่าวประชาสัมพันธ์

"โครงการคลินิกทันตกรรมเอกชนดูแลผู้สูบบุหรี่ และตรวจรอยโรคในช่องปาก"

กลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ร่วมกับทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทคอลเก ต-ปาล์มโอลิฟ (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการคลินิกทันตกรรมเอกชนดูแลผู้สูบบุหรี่และตรวจรอย โรคในช่องปาก (โครงการเดือนแห่งการมีสุขภาพฟันดี ตรวจฟันฟรี) 

มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อให้คลินิกทันตกรรมเอกชนมีการตรวจเหงือกและฟัน ซักประวัติการสูบบุหรี่ในผู้มารับบริการ หากสูบบุหรี่ ทันตแพทย์จะแนะนำให้ เลิกบุหรี่ และตรวจเนื้อเยื่อในช่องปาก เพื่อหารอยโรคทั่วไป รอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็ง ลงข้อมูลในแบบการตรวจรอยโรคในช่องปาก และมีขบวนการส่งต่อเพื่อยืนยันผลและทำ การรักษาต่อไป โดยคลินิกทันตกรรมเอกชนจะเริ่มดำเนินงานโครงการระหว่าง วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน  2554 ในเดือนแห่งการมี “สุขภาพฟันดี ตรวจฟันฟรี”

     ในปีนี้  องค์กรผู้จัดโครงการจึงขอความร่วมมือและขอเชิญชวนจาก ทันตแพทย์ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมตรวจฟันให้แต่จะเพิ่มการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อหารอยโรคในช่องปาก เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสภาพฟันเดิมและฟันที่ต้องรักษา โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

     1. ซักประวัติการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน ตามแบบการตรวจสุขภาพฟันของโครงการเดือนแห่งการมีสุขภาพฟันดี ตรวจฟันฟรี

     2. ผู้มารับบริการที่สูบบุหรี่ทุกรายแนะนำให้รู้ถึงพิษภัยและวิธีการเลิกบุหรี่ ตามเอกสารคู่มือสำหรับทันตบุคลากร วิธีช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ (3A/5A) หรือ ทาง  http //www.thaidentistagainsttobacco.org

     3. ทำการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อหารอยโรคในช่องปาก ตามเอกสารคู่มือแนวทางการตรวจและจัดการมะเร็งช่องปากสำหรับทันตบุคลากร  หรือทาง http://www.thaidentistagainsttobacco.org

     4. ถ้าตรวจพบว่าผู้ป่วยมีรอยโรคในช่องปากใดๆ ให้ทำการกรอกในแบบการตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปาก หรือ http://www.thaidentistagainsttobacco.org พร้อมให้คำแนะนำการดูแลและนัดติดตามผล  ถ้าไม่พบไม่ต้องกรอก

     5. หากสงสัยว่าอาจเป็นรอยโรคก่อนมะเร็งหรือโรคมะเร็ง
     5.1 กรณีอยู่นอกเขต กทม. ส่งผู้ป่วยมายัง กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลศูนย์ หรือ โรงพยาบาลทั่วไปในแต่ละจังหวัด
     5.2 กรณีอยู่ในเขต กทม. ส่งผู้ป่วยมายังคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คุณสุชญา สาระศิริ เบอร์โทร 02 218 8771) ให้ผู้ป่วยถือใบส่งต่อ หรือจดหมายนำส่ง พร้อมแบบการตรวจคัดกรองรอยโรคในช่อง ปาก (ตามข้อ 3) เพื่อทำการตรวจยืนยันอีกครั้ง   

     ส่งแบบการตรวจสุขภาพฟันและแบบการตรวจรอยโรคในช่องปาก (ในกรณีมีผู้ป่วย) คืนบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเสร็จสิ้นเดือนแห่งการมี สุขภาพฟันดี ตรวจฟันฟรี

     สื่ออื่นๆ

     ... ภาพพลิก "คนต่อไป ต้องไม่ใช่คุณ" โดย กลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

     ... คู่มือ เลิกบุหรี่ ในคลินิกทันตกรรม

    

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th