ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

รณรงค์สัญลักษณ์ "กระต่ายขาเดียว"

รณรงค์สัญลักษณ์ "กระต่ายขาเดียว"


"เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ" มีแผนงานที่มุ่งเน้นป้องกันนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชน โดยใช้สัญลักษณ์กระต่ายขาเดียว (NoNo) เป็นตัวแทนในการ "ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบบุหรี่" เพื่อสื่อสารและเพิ่มทักษะการปฏิเสธบุหรี่กับเด็กก่อนวัยรุ่น ช่วงอายุ 10-12 ปี ซึ่งเป็นวัยที่กำลังอยากรู้ อยากลอง เน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิเสธบุหรี่ในเชิงบวก ผ่านเว็ปไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ และทดลองในโรงเรียนสังกัด กทม. บางแห่ง

ทันตบุคลากรและทีมงานได้ปฏิบัติงานทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศเป็นประจำตลอดมา และเห็นความสำคัญของการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ และการรณรงค์ให้ข้อมูลและฝึกเด็กให้กล้าที่จะปฏิเสธบุหรี่ เมื่อถูกชักชวน และสามารถพัฒนาจนเกิดทักษะในการป้องกันตนเองได้ จึงจัดทำโครงการรณรงค์สัญลักษณ์ "กระต่ายขาเดียว" ในการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ ในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2558 ขึ้น มีรายละเอียดดังนี้