ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"เครือข่ายฯ แพทย์"

ขอ เชิญชวนให้ภาคีเครือข่ายองค์กรวิชาชีพทุกองค์กร แจ้งประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ ลงในใบข่าวของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ทั้งนี้สามารถติดต่อ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์มายัง สำนักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กทม. 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02-7166961 กด 0 หมายเลขโทรสาร 02-7166556

Read more...

"เครือข่ายฯ แพทย์แผนไทย พค.51"

 เครือ ข่ายวิชาชีพแพทย์แผนไทยฯ ... ได้ร่วมรณรงค์ และร่วมผลักดัน ให้เกิดการควบคุมการบริโภคยาสูบ เนื่องในวันงดสูบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 โดยได้จัดการอบรมให้ความรู้ เพื่อรณรงค์ และร่วมผลักดันให้เกิดการควบคุมการบริโภคยาสูบ อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน กิจกรรมมีดังนี้

Read more...

"เครือข่ายฯ เทคนิคการแพทย์ พค.51"

 เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ โดย ทนพญ.คมเนตร เตียงพิทยากร ทนพญ.มันฑนา มิตรชัย ทนพญ.กาญจนา โถมนากร และคณะผู้วิจัย เรื่อง การทบทวน และวิเคราะห์ทิศทางการวิจัยทางห้องปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องในการบริโภค และการควบคุมยาสูบของประเทศ และต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การศึกษาทดลองทางห้องปฏิบัติการในอนาคต จากฐานข้อมูลวิจัยที่รวบรวมได้ เพื่อหาข้อสรุปเชิงบูรณาการ

Read more...

"ข่าวจากประธานเครือข่าย เดือน กย.50"

สวัสดี พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ สมาชิกเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ที่รักและเคารพทุกท่าน นี่ก็เข้าสู่เดือนที่ 9 เดือนกันยายนของปี ซึ่งก็จะใกล้หมดปีงบประมาณ เครือข่ายวิชาชีพแต่ละองค์กร ก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้การควบคุมการบริโภคยาสูบของไทย ให้ก้าวหน้า และพีฒนาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนชาวไทยในอนาคตต่อไป

Read more...

เครือข่ายฯ แพทย์ พค.51

 การปฏิบัติงานของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ ในเดือน พฤษภาคม hentai porn 2551

1. ในขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดออฟไลน์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถเก็บเป็น CME สำหรับแพทย์ และภายหลังจากการประชุมแต่ละครั้ง ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงาน ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบอีกครั้งด้วย ความคืบหน้าเป็นอย่างไรนั้น จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Read more...