ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"เครือข่ายฯ กายภาพบำบัด 2552"

เครือข่ายกายภาพบำบัดฯ ร่วมกับภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชมรมกายภาพบำบัดระบบหายใจ และการไหลเวียนเลือดแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเลิกบุหรี่ และ Update Physical Therapy Approach in Atelectasis" ในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2552 ณ ห้อง 2301 ตึกจุฬาพัฒน์ 2 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับจำนวน 100 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน

เครือข่ายกายภาพบำบัดฯ ร่วมกับคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ ภญ.สุกันยา จรรยาเจริญ อ.พิศมัย สุขสวัสดิ์ จัดโครงการ โรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อให้นักเรียนทราบโทษของบุหรี่ และตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ มีความรู้ทางด้านสุขภาพเบื้องต้น และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในโรงเรียน ช่วยให้นักเรียนเลิกสูบบุหรี่ได้

สำหรับเดือนมกราคม 2552 นี้ ได้จัดเป็นการบรรยาย เรื่อง พิษภัยของบุหรี่ กับโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จำนวน 100 คน ในวันที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 13.00-15.00 น.

รางวัลบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  มอบ

รางวัลบุคคลดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ในงาน 90 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี แก่

1. นพ.หทัย ชิตานนท์
2. ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
3. ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

Read more...

เครือข่ายฯ เภสัชกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายฯ ประจำเดือน ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2551 ทางเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อควบคุมยาสูบและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ การสร้างกระแสสังคม "สวนสัตว์เชียงใหม่ปลอดบุหรี่ และโครงการบ้านปลอดบุหรี่ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่" โดยกิจกรรมที่ทางเครือข่ายฯ ดำเนินการ คือ การประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ และร่วมตั้งโต๊ะให้บริการคำปรึกษา เพื่อช่วยเลิกบุหรี่แก่ประชาชนที่สนใจ

2. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2551 เครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน "สถานที่ราชการปลอดบุหรี่" ณ hentai porn ลานถนนคนเดิน โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดงานดังกล่าว ซึ่งทางเครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมออกบู๊ธประชาสัมพันธ์เครือข่ายฯ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ถึงโทษ และพิษภัยบุหรี่ อีกทั้งจัดกิกรรมพิเศษให้แก่ประชาชน มีส่วนร่วมลงชื่อรณรงค์ "สังคมไทยปลอดบุกรี่ Smokefree Thailand" ซึ่งในกิจกรรมลงชื่อนี้ จะนำไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการประชุมบุหรี่โลก ที่ประเทศอินเดีย ในเดือนมีนาคม 2552 ที่จะถึงนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทย และต่างชาติ โดยร่วมลงชื่อในกิจกรรมนี้กันอย่างคับคั่ง

รายละเอียดกิจกรรมเดือนมกราคา 2552

การ ออกบู๊ธประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์เภสัชอาสา ... พาเลิกบุหรี่ ในการประชุมสามัญประจำปี ของชมรมร้านขายยา จ.นครปฐม ในวันที่ 15 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 13.00-21.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอน โรงแรมเวล จ.นครปฐม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 200-300 คน

... ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา สามารถติดต่อได้ที่ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ 713 ปากซอยอิสรภาพ 9 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2890-2066 หมายเลขโทรสาร 0-2890-2067 และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-1614-4212 เว๊ปไซต์ www.thaipntc.org

 

"เครือข่ายฯ ทันตแพทย์ 2552"

เดือนมกราคม 2552 กิจกรรมของเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ฯ มีดังนี้

ในแผนงานย่อยที่ 5 การป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 16 มกราคม 2552 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมกำธรสุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง เป็นต้นแบบการไม่สูบบุหรี่ และมีแผนงานการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ โดยการสนับสนุนงบประมาณแก่นิสิต / นักศึกษาทันตแพทย์ นักเรียนทันตาภิบาล ในการจัดกิจกรรม เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในสถาบันการศึกษาทุกแห่ง

 

"เครือข่ายฯ เทคนิคการแพทย์ 2552"

กิจกรรมเครือข่ายฯ เทคนิคการแพทย์ ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีดังนี้

1. มีการจัดทำจุลสารสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นสื่อกลางถึงสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ และในจุลสารดังกล่าว มีรายงานกืจกรรมของเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุหรี่ เทคนิคการให้คำแนะนำผู้มาใช้บริการทางเทคนิคการแพทย์ ให้ลด ละ เลิกบุหรี่ ทั้งนี้ นักเทคนิคการแพทย์ท่านใดที่ได้ดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ สามารถส่งข่าวมาเผยแพร่ได้ นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลทางจุลสารแล้ว ยังจะนำข้อมูลเผยแพร่ลงใน Website ของสภาเทคนิคการแพทย์ (www.mtcouncil.org) ด้วย

2. โครงการห้องปฏิบัติการ และคลินิกเทคนิคการแพทย์ปลอดบุหรี่ มีคณะผู้ดำเนินการ 2 กลุ่ม คือ ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสระบุรี ลพบุรี และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เริ่มทำแบบสำรวจข้อมูล การสูบบุหรี่ และทำสื่อให้ความรู้เรื่องบุหรี่ แก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดให้คววามรู้แก่นิสิต เกี่ยวกับการดำเนินการห้องปฏิบัติการ และคลินิกเทคนิคการแพทย์ปลอดบุหรี่ เพื่อที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ เมื่อสำเร็จการศึกษา และประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

3. โครงการหน่วยรับบริจาคโลหิตปลอดบุหรี่ มีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ งานธนาคารเลือด โรงพยาบางราชวิถี ได้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรม ให้ความรู้กับผู้บริจาคโลหิต เพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยรับบริจาคโลหิตปลอดบุหรี่ จัดทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามข้อมูลการสูบบุหรี่ ในผู้บริจาคโลหิต นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผ่นพับข้อมูล เกี่ยวกับบุหรี่ เพื่อให้หน่วยรับบริจาคโลหิต นำไปใช้ในการรณรงค์ ทั้งนี้ จะมีการขยายเครือข่ายหน่วยรับบริจาคโลหิตปลอดบุหรี่ ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ เพิ่มขึ้น