ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"เครือข่ายฯ กายภาพบำบัด พค.51"

 เครือข่ายฯ กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ดังนี้

 1. ออก บู๊ธนิทรรศการ และให้คำปรึกษาทางกายภาพบำบัด ร่วมกับกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในงาน "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านบุหรี่ : Tobacco-Free Youth" ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 ณ บริเวณรามาฮอล ชั้น 1 เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 2. โครงการสร้างความตระหนักให้นักกายภาพบำบัด มีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ มีการจัดนิทรรศการในแผนกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อเลิกสูบบุหรี่ ให้กับญาติ และผุ้ป่วย ในรัหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2551

"จัดประชุมระดมสมองฯ ประจำปี 2552"

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม คณะผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ จัดประชุมระดมสมองฯ ประจำปี 2552 ณ โรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

การ จัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และกำหนดทิศทางการทำงานในปีต่อไป และเพื่อระดมสมองร่วมกัน ในการสรุปและถอดบทเรียน พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของแต่ละภาคีเครือข่าย

ทั้ง นี้ เพื่อเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษา วางแผนการทำงานของสมาชิกเครือข่าย ให้สอดประสานกัน อันจะนำไปสู่ การพัฒนาและต่อยอดการปฏิบัติงาน ในปีต่อไป ตลอดจนร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ให้สอดรับกับแผนการดำเนินงาน ต้านยาสูบ ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการสันทนาการ ตามอัธยาศัย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความคุ้นเคย และเสริมสร้างสัมพันธภาพ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ระหว่างเครือข่ายแต่ละวิชาชีพ

"ต้อนรับ Dr.Dzhamilya Sadykova"

วันที่ 27 มกราคม 2552 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ เปิดบ้าน ต้อนรับผู้แทน จาก องค์กร National Coalition "For Smokeless Kazakstan" คือ Dr.Dzhamilya Sadykova เพื่อเข้าเยี่ยมชม ดูงาน ด้านการควบคุมยาสูบ ของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ในเวลา 08.30-12.00 น. ในการนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ ร่วมต้อนรับกันอย่างคับคั่ง

"งานควบคุมการบริโภคยาสูบ ของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ"

มีประเด็นสำคัญเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ถึงที่มาที่ไปของการเกิดสหวิชาชีพสุขภาพ โดยการวางแนวทางขององค์การอนามัยโลก ซึ่งประกอบด้วย

 1. การผลักดันในเชิงนโยบาย และกฎหมาย เช่น การขึ้นภาษีบุหรี่ การห้ามสูบในที่สาธารณะ ห้ามโฆษณา และอื่นๆ
 2. การป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่
 3. การให้บริการกเลิกบุหรี่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดบุหรี่ ซึ่งถือได้ว่า เป็นบทบาทหลักของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ

ใน การบรรยายยังชี้ให้เห็นจุดแข็งของวิชาชีพทันตแพทย์ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ สามารถเห็นสภาพช่องปากของผู้ที่สูบบุหรี่ มีเวลาในการอยู่กับผู้ป่วยนาน สามารถให้คำแนะนำในการบริโภคยาสูบได้ และที่สำคัญผู้ป่วยให้ความเชื่อถือ และเชื่อฟัง

นอก จากนี้ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ ให้บริการเลิกบุหรี่ พ.ศ.2549-2550 มีโครงการที่จะจัดตั้งเครือข่ายทีมสุขภาพ นอกโรงพยาบาล เพื่อให้บริการเลิกบุหรี่ และมีการเชื่อมโนงกับโรงพยาบาลหลัก คลินิกแพทย์ คลินิกทันตแพทย์ ร้านยาเภสัชกรชุมชน สถานบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ สถานบริการทางเทคนิคการแพทย์ สถานบริการกายภาพบำบัด สถานีอนามัย และสถานพยาบาลสุขภาพอื่น เชื่อมโยงกันแต่ละวิชาชีพ และให้บริการตามบทบาทหน้าที่ และศักยภาพของตน

 

"เครือข่ายฯ แพทย์ 2552"

 

สรุปความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ ปี 2552 เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ มีแผนงานย่อย 5 แผนงาน ซึ่งได้จัดสรรให้มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้

 1. แผนงานย่อยที่ 1
  - เผยแพร่ความรู้ "การให้บริการเลิกบุหรี่" อย่างถูกต้อง รับผิดชอบโดย ผศ.นพ.สุทัศน์ รอ.นพ.มานพชัย และ พญ.อารยา
  - การจัดทำตำราวิชาการ บุหรี่ รับผิดชอบโดย ผศ.นพ.สุทัศน์ และ ศ.นพ.รณชัย
  - การจัดทำจุลสาร รับผิดชอบโดย ผศ.นพ.สุทัศน์
  - การเผยแพร่ความรู้ทางโทรทัศน์ รับผิดชอบโดย ศ.พญ.สมศรี
  - การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนิดออฟไลน์ รับผิดชอบโดย ผศ.นพ.สุทัศน์
 2. แผนงานย่อยที่ 2 ผลักดันให้เกิดแนวทาง มาตรฐานในการรักษาระดับชาติ รับผิดชอบโดย ผศ.นพ.สุทัศน์ ศ.นพ.รณชัย และ พญ.อารยา
 3. แผนงานย่อยที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดโรงพยาบาล และคลินิกต้นแบบ และสร้างเครือข่าย รับผิดชอบโดย รศ.พญ.พรฑิตา และ พญ.สุวณี
 4. แผนงานย่อยที่ 4 สร้างองค์ความรู้ใหม่ จากการวิจัย hentai porn โดยการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย รับผิดชอบโดย ศ.นพ.สมเกียรติ
 5. แผนงานย่อยที่ 5 สร้างความตระหนักให้แก่แพทย์ โดยการจัดพิมพ์ และแจกจ่ายสติกเกอร์ บางบอกสถานะ และการเลิกบุหรี่ ติดตามประเมินผล และผลักดันให้สถาบันทางวิชาชีพสุขภาพ ดำเนินการสอดแทรกเนื้อหา เกี่ยวกับเรื่อง พิษภัยบุหรี่ ลงในหลักสูตรการเรียนการสอน รับผิดชอบโดย ศ.นพ.สมเกียรติ และ รศ.นพ.ศุภชัย

Read more...