ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"มอบโล่ "โรงพยาบาลปลอดบุหรี่""

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ โดย ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้มอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ "โรงพยาบาลปลอดบุหรี่" พร้อมทุนสนับสนุน แก่โรงพยาบาล ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 46 แห่ง ณ ห้องประชุมพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

"เครือข่ายฯ พยาบาล พค.51"

 เครือ ข่ายฯ พยาบาล ... โยสมาคมพยาบาลและสภาการพยาบาล จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2551 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ในงานนี้ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดงาน ซึ่งในงานมีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสาชนครินทร์ การรำลึกถึงมิสฟลอเรนต์ไนติงเกล

Read more...

"เครือข่ายฯ เภสัชกรรม พค.51"

 เครือข่ายฯ เภสัชกรรม มีการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2551 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ในวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา ได้จัดบริการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่เคลื่อนที่ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม เสรีไทย 41 กรุงเทพฯ บรรยากาศงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้มารับบริการถึง 55 คน หญิง 4 คน ชาย 51 คน ญาติมารับคำปรึกษาแทน 16 คน และมีเภสัชกรผู้ให้คำปรึกษาตลอดทั้งวัน 10 คน

Read more...

"เครือข่ายฯ ทันตแพทย์ พค.51"

 เดือนพฤษภาคม 2551 กิจกรรมของเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ มีดังนี้

1. ในแผนงานย่อยที่ 3 ว่าด้วยเรื่องของการสร้างเครือข่าย เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ และพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2551 จัดบู๊ธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือ ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ ให้แก่ทันตแพทย์ และทันตบุคลากร และสร้างเครือข่ายทันตแพทย์ไทยต้านบุหรี่ แจกของที่ระลึก

Read more...

"กิจกรรมของแผนงานต่างๆ เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ"

การดำเนินงานของแผนงานย่อยที่ 1

ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ สนับสนุนให้บุคลากรในคลินิกทันตกรรมมีบทบาทในการทำงาน ด้านส่งเสริม ป้องกัน และการเลิกภาวะการณ์สูบบุหรี่ของประชาชน ได้จัดกิจกรรมน่าสนใจขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และทันตแพทย์ ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ นั่นคือ กิจกรรมการประกวดเพลงจิงเกิล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการงดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพช่องปากของคนไทย "Jingle hentai porn No Smoking Contest 2007"

Read more...