ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"ทันตแพทย์ทั่วโลก สนับสนุนการไม่สูบบุหรี่"

สมาพันธ์ทันตแพทย์สากล (FDI) เรียกร้องให้ทันตแพทย์ทั่วโลกมีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพราะเป็นที่ทราบดีในทางการแพทย์ และสาธารณสุขว่า การบริโภคยาสูบเป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกก่อนวันอันสมควร และยังทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษกิจทั้งระดับบุคคลและระดับประเทศ จากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดจากการบริโภคยาสูบ นอกจากนี้การบริโภคยาสูบ ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพช่องปากและเป็นอุปสรรคต่อการรักษาทางทันตกรรม บางประเภท

ทันตแพทย์ ในฐานะบุคคลากรในวิชาชีพสุขภาพ สามารถมีบทบาทในการแนะนำและช่วยให้ผู้ป่วยลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ได้ ทันตแพทย์สภาโดยความร่วมมือจากทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย และกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และ ร่วมเป็นเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบกับวิชาชีพสุขภาพอื่น คือ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยา หมออนามัย และนักสาธารณสุข