ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"ประชุมสัมมนา เรื่อง วิชาชีพทันตแพทย์เพื่อกรุงเทพมหานคร ปลอดบุหรี่ และพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรฯ"

ประชุม สัมมนา เรื่อง วิชาชีพทันตแพทย์เพื่อกรุงเทพมหานคร ปลอดบุหรี่ และพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในส่วนภูมิภาค เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมโซฟีเทล เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พลโทพิศาล เทพสิทธา เป็นประธานการประชุมสัมมนา โดยมีหัวข้อในการประชุมสัมมนาดังนี้

  • การนำเสนอความเป็นมาของเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ ในการควบคุม และส่งเสริมการลด ละ เลิกบุหรี่ โดย ทันตแพทย์อดิเรก ศรีวัฒนวงษา
  • หัว ข้อเรื่อง "บทบาทของทันตแพทย์ ในคลินิกทันตกรรมช่วยเหลือผู้ต้องการอดบุหรี่" โดย ทันตแพทย์หญิงพวงทอง เล็กเฟื่องฟู และรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพรรณ เลาหะพันธ์
  • การให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และวิธีการเลิกบุหรี่ ผ่านวีดีทัศน์
  • หัวข้อเรื่อง "การให้คำปรึกษาผู้ต้องการอดบุหรี่" โดย อาจารย์กรองจิต วาทีสาธกกิจ

          และสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ดังรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่ประชุมคณะทำงานแผนงานย่อยที่ 2 ได้มีมติให้จัดทำ DVD โดยมีการจัดทำ 2 ชุด

  • ชุดที่ 1 เพื่อให้ความรู้สำหรับทันตแพทย์ โดยเป็นการบันทึกการบรรยายวิชาการในการประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550
  • ชุดที่  เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน โดยขอความอนุเคราะห์ข้อมูล จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่