ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"เครือข่ายฯ แพทย์แผนไทย พค.51"

 เครือ ข่ายวิชาชีพแพทย์แผนไทยฯ ... ได้ร่วมรณรงค์ และร่วมผลักดัน ให้เกิดการควบคุมการบริโภคยาสูบ เนื่องในวันงดสูบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 โดยได้จัดการอบรมให้ความรู้ เพื่อรณรงค์ และร่วมผลักดันให้เกิดการควบคุมการบริโภคยาสูบ อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน กิจกรรมมีดังนี้

  1. โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยากร จากภาคใต้ และปริมณฑล จำนวนผู้เข้าอบรม 80 คน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 100 คน เริ่มอบรมวันที่ 13-20 กรกฎาคม 2551 สถานที่อบรม ห้องประชุม 1 อาคารกรมการแพทย์ 6 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
  2. โครงการในส่วนงานมวลชน และกิจกรรมพิเศษ สำนักเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในทั่วราชอาราจักร เปิดอบรมโครงการ สมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคงภาคใต้ ณ ห้องทัพยา โรงแรมแกรนด์ไล่ ถนนพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี แบ่งเป็น 2 รุ่น
  •  
    • รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2551 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 200 คน/รุ่น
    • รุ่นที่ 2 วันที่ 14-25 พฤษภาคม 2551 จำนวนผู้เข้าร่วมรับการอบรม 200 คน/รุ่น ไม่รวมจำนวนนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของ กอรมน.

ใน การอบรมทั้งสองครั้งนี้ มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ จังหวัดทหารบก ชลบุรี เพื่อร่วมกับลดปัญหาโลกร้อนอีกทางหนึ่ง งบประมาณดำเนินการจากส่วนงานมวลชน และกิจกรรมพิเศษ ทั้งนี้ ได้ประสานไปยังมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อขอรับการสนับสนุนทางสื่อ สิ่งพิมพ์ และสติกเกอร์ พร้อมขอรับ วารสารฟ้าใส ไร้ควัน ไปทำการประชาสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน