ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"เครือข่ายฯ เทคนิคการแพทย์ พค.51"

 เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ โดย ทนพญ.คมเนตร เตียงพิทยากร ทนพญ.มันฑนา มิตรชัย ทนพญ.กาญจนา โถมนากร และคณะผู้วิจัย เรื่อง การทบทวน และวิเคราะห์ทิศทางการวิจัยทางห้องปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องในการบริโภค และการควบคุมยาสูบของประเทศ และต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การศึกษาทดลองทางห้องปฏิบัติการในอนาคต จากฐานข้อมูลวิจัยที่รวบรวมได้ เพื่อหาข้อสรุปเชิงบูรณาการ

ขอบเขตของการวิจัย ... รวบรวมงานวิจัย (ย้อนหลัง 10 ปี ระหว่างปี 2541-2551) ในทุกลักษณะที่มีการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการำผล จาการตรวจวิเคราะห์ไปหาค่าความสัมพันธ์ กับการเกิดโรค และงานวิจัยเหล่านี้มีบทคัดย่อ ได้แก่ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ วิจัยฉบับย่อที่ตีพิมพ์ในวารสารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

การออกแบบงานวิจัย ... รูปแบบวิจัยเป็นแบบการวิเคระห์อภิมาณ (Meta-analysis) ของงานวิจัยที่ศึกษาเชิงทดลอง ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ระยะเวลาดำเนินการ ... ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2551 ถึง ธันวาคม 2552

ความก้าวหน้า ... อยู่ระหว่างปรับแก้ไขโครงร่างงานวิจัย ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อแนะนำไว้