ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"ข่าวจากประธานเครือข่าย เดือน กย.50"

สวัสดี พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ สมาชิกเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ที่รักและเคารพทุกท่าน นี่ก็เข้าสู่เดือนที่ 9 เดือนกันยายนของปี ซึ่งก็จะใกล้หมดปีงบประมาณ เครือข่ายวิชาชีพแต่ละองค์กร ก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้การควบคุมการบริโภคยาสูบของไทย ให้ก้าวหน้า และพีฒนาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนชาวไทยในอนาคตต่อไป

ในเดือนกันยายนนี้ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพมีการจัดกิจกรรมหลักๆ เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • โครงการ สัมมนาผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ภาคที่ 4 ได้ดำเนินการจัดสัมมนาไปแล้ว เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวัจน์ เฑียรทอง มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งท่านอยู่ร่วมฟังการบรรยายจนจบการสัมมนาฯ ในการสัมมนาภาคใต้ครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดำเนินการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ และอภิปราย วิพากย์ การพัฒนาโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ บทบาทวิชาชีพสุขภาพในโรงพยาบาล คือ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้แทน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ ในนามของคณะกรรกการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ ร่วมใจ ของคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฯ ผู้ดำเนินการจัดงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือ ให้การสนับสนุนในครั้งต่อๆ ไป
  • เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2550 ทาง สสส. ไดพิจารณาแผนงานของเครือข่ายวิชาชีพทุกองค์กร โดยมีผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงรับทราบถึงแนวนโยบาย ซึ่งภาคีเครือข่ายวิชาชีพทุกท่าน จะต้องดำเนินการต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของ สสส.
  • เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2550 ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ส่งผู้อำนวยการสำนักงาน ผศ.พญ.แน่งน้อย ชานนท์ เข้าร่วมฟังงานเสวนาเรื่อง "ก้นกรองแก่ซองเดียว" จัดโดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
  • เมื่อ วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2550 ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ  ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม เพื่อการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพในสถานีอนามัย ปี 2550 จัดโดยสมาคมหมออนามัย ... การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามหลักจรรยาปฏิบัติข้อที่ 13 ขององค์การอนามัยโลก ว่าด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมการควบคุมยาสูบกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ