ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"ทันตแพทย์ทั่วโลก สนับสนุนการไม่สูบบุหรี่"

สมาพันธ์ทันตแพทย์สากล (FDI) เรียกร้องให้ทันตแพทย์ทั่วโลกมีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพราะเป็นที่ทราบดีในทางการแพทย์ และสาธารณสุขว่า การบริโภคยาสูบเป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกก่อนวันอันสมควร และยังทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษกิจทั้งระดับบุคคลและระดับประเทศ จากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดจากการบริโภคยาสูบ นอกจากนี้การบริโภคยาสูบ ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพช่องปากและเป็นอุปสรรคต่อการรักษาทางทันตกรรม บางประเภท

Read more...

"แนวทางปฏิบัติบังคับใช้กฎหมาย "ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย""

          กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแนวทางปฏิบัติบังคับใช้กฎหมาย ถึงการกระทำที่มีลักษณะส่อ หรือแสดงให้เห็นว่า มีเจตนาโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย ตามมาตรา 8 ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535

อ่านเรื่องทั้งหมดที่นี่ guideline.jpg

 

"ประชุมสัมมนา เรื่อง วิชาชีพทันตแพทย์เพื่อกรุงเทพมหานคร ปลอดบุหรี่ และพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรฯ"

ประชุม สัมมนา เรื่อง วิชาชีพทันตแพทย์เพื่อกรุงเทพมหานคร ปลอดบุหรี่ และพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในส่วนภูมิภาค เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมโซฟีเทล เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พลโทพิศาล เทพสิทธา เป็นประธานการประชุมสัมมนา โดยมีหัวข้อในการประชุมสัมมนาดังนี้

Read more...

"เพิ่มศักยภาพทันตบุคลากร และสร้างกลุ่มแกนนำ"

การเพิ่มศักยภาพทันตบุคลากรและการสร้างกลุ่มแกนนำ

          ขณะนี้ได้จัดกิจกรรมการอบรมและเพิ่มทักษะกับบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์  เพื่อเป็นกลุ่มประสานการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบในส่วนภูมิภาค    ได้ดำเนินการไปแล้วทุกภาค ดังนี้

  • ภาค เหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ได้จัดการอบรมพร้อมกันโดยร่วมกับเครือข่าย วิชาชีพสุขภาพเพื่อ กทม. ปลอดบุหรี่ จัดการอบรม ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์เข้าร่วมเป็นกลุ่มแกนนำ ประมาณ 40 คน
  • ภาคใต้ จัด ณ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ สงขลา ทันตแพทย์ร่วมประชุม ประมาณ 30 คน
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีทันตแพทย์เข้าร่วมประชุม ประมาณ hentai porn 40 คน

"การปฏิบัติงานของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ ฯ และการประชุม พค.51"

นี่ก็เข้าสู่เดือนที่ 5 เดือน พฤษภาคมของปีแล้ว เดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเดือนอื่น ก็คือ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก "World No Tobacco Day" บุคลากรวิชาชีพสุขภาพที่เป็นเครือข่าย ในการณรงค์เรื่อง การงดสูบบุหรี่ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดกิจกรรมที่หลายหลาย ปีนี้ คำขวัญองค์การอนามัยโลกปีนี้ ก็คือ "Tobacco-Free Youth" ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการปลูกฝังให้เยาวชนได้รับทราบ และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และของประเทศไทย ปีนี้นั้นก็คือ "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ ดังที่เคยแจ้งไปเมื่อฉบับที่แล้ว

Read more...