ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"Link"

Family

 1. คู่มือประจำบ้าน สำหรับครอบครัวไทย
 2. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน และสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้น ทั้งในบุคคล ชุมชน สังคม และโดยเฉพาะในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมครอบครัวที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวไทย
 3. บ้านแห่งรัก
  เข้าใจว่า สาเหตุที่ผมจัดทำเวปไซด์ love4home.com ขึ้นมานั้นเพื่อให้เป็นสถานที่พักใจสำหรับหลายๆท่านที่มีปัญหาแต่ไม่กล้าที่จะปรึกษาใคร และบางครั้งอาจทำให้ตัดสินใจไปในทางที่ผิดได้ กรุณาทำใจให้กว้างเพื่อจะได้ร่วมกันหาทางออกที่ดีและเหมาะสม
 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์
  เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ มีพันธกิจด้านการเชื่อมโยงครู ผู้ปกครอง นักการศึกษา อาสาสมัคร ให้ร่วมมือกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ โดยใช้การฝึกอบรมสัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และเว็บไซต์เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 5. ThaiParentsNet
  ThaiParentsNet แรกเริ่มเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของ คุณอ๋อ (ศรีดา ตันทะอธิพานิช) อดีตนักวิจัยด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากเนคเทค มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ปกครองไทย ด้วยความเข้าใจว่าผู้ปกครองยังไม่มีความรู้ทางด้านนี้มากนัก ทำให้ไม่ส

 

Health Community

 1. iamNoNo!
  ด้านการป้องกัน จะมีคลินิกทันตกรรมที่เน้นวัยรุ่นไม่ให้เป็นนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ ซึ่งจะสื่อกับสังคมด้วยชื่อ "โครงการกระต่ายขาเดียว" ในที่นี้หมายถึงการยืนกรานไม่ยอมรับบุหรี่ โดยมีสัญลักษณ์เป็นรูปกระต่ายโนโน่ พร้อมเอกสารแผ่นพับ เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิเสธไม่
 2. ThaiHealth สุขภาพ 2007
 3. quitnow.ca
  You should stop smoking. It's the most important thing you can do to improve your health.
 4. บุหรี่ บุหรี่ บุหรี่
  ชมรมทันตบุคลากรเพื่อการไม่สูบบุหรี่ [Smoke-free Dental Personnel Group] ของ กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 5. เวปไซต์เพื่อสุขภาพที่ดีของคน
 6. เด็กไทยดูดีมีพลานามัย
  เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ในการให้เด็กไทยดูดี มีพลานามัย โดยให้เด็กมีวินัย มีการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ รู้จักกิน ฉลาดซื้อ รู้คุณค่าของเงิน และรักการออกกำลังกาย
 7. เครือข่าย เหยื่อ เมาแล้วขับ
  1. เพื่อรวบรวมข้อมูล สถิต ตัวเลข ของเหยื่อจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ
  2. เพื่อให้การช่วยเหลือ ประสานงานในการพัฒนาศักยภาพของเหยื่อ
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพเหยื่อให้เป็นผู้นำที่สามารถนำประสบการณ์ บทเรียน ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ นำไปถ่ายทอด เผยแพร่ ให้ตระหนักsmokefreeworld
 8. smokefreezone.or.th
 9. มูลนิธิสุขภาพไทย    
  โครงการเครือข่ายศูนย์ข้อมูลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ลานข่าวสุขภาพ www.healthsquare.org มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสุขภาพ เพื่อการติดตามและวิเคราะห์ข่าว สถานการณ์ด้านสุขภาพ ข้อมูลเหล่านี้จัดรวบรวมไว้ให้แก่องค์กรด้านสุขภาพ ประชาชน
 10. smokefreezone.or.th
 11. stopdrink.com
  โครงการ รณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชน ทำสิ่งดีๆ เพื่อตัวเองและครอบครัว ด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ , โรคร้ายกว่า 50 โรค และปัญหาสังคมต่างๆ
 12. วัยมันส์ รู้ทัน แอลกอฮอล์
  เครือข่าย "วัยมันส์ รู้ทัน แอลกอฮอล์"
 13. DNA : Drink No Alcohol
  โครงการ DNA เริ่มมาจากความตระหนักในปัญหาของพิษภัยเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ เพราะมีตัวเลขจากผลการวิจัยต่าง ๆ ออกมาระบุว่า หลายปีที่ผ่านจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ ที่เป็นวัยรุ่นทั้งหญิงและชายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่น่าเป็นห่วงมากไปกว่านั้น ก็คือ อายุเฉลี่ย
 14. Ysmoking.com
 15. สร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนพิการ
  ส่วนหนึ่งของสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรองรับการบริหารจัดการ
 16. คลินิกฟ้าใส
  คลินิกฟ้าใสไร้ควัน หรือ SMART Quit Clinic
 17. nonogang
  Fresh Air Zone

 

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 1.  เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
  สภาเภสัชกรรมจัดตั้ง คณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ” ในปี 2551 เป็นคณะทำงานที่มีภาคีร่วมกับหลายองค์กร อาทิ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 14 สถาบัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมาคมไทยอุตสาหรรมเพื่อผลิตยาแผนปัจจุบัน และองค์กรวิชาชีพอื่น เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ครู เป็นต้น โดยมีเภสัชกรคทา บัณฑิตานุกูล ประธานมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน อดีตโฆษกสภาเภสัชกรรม ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายฯ
 2. สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์
  สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ 1 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 "โรงพยาบาลธัญญารักษ์" เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เป็นต้นมา
 3. สายด่วน อย. 1556
  สายด่วน อย. 1556 ให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุเสพติด เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ด้วยเสียงโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งค้นหาคำตอบด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประ
 4. เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักโรคไม่ติดต่อ
  กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ และให้การสนับสนุนการ ละ เลิกสูบบุหรี่ จึงได้มีการจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่องบุหรี่ โทษ พิษ ภัย
 5. มูลนิธิเมาไม่ขับ
  1. สร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากสุรา
  2. เสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนไม่ขับรถขณะเมาสุรา
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมรณรงค์
  4. เพื่อขยายขอบเขตการรณรงค์ไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆ
 6. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
 7. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 8. เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  Thai Health Professional Alliance Against Tobacco
 9. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย) จึงก่อกำเนิดขึ้นเพื่อเติมเต็มการพัฒนาระบบ และกลไกการควมคุมการบริโภคยาสูบที่มีประสิทธิภาพ
 10. สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย
  ก่อตั้งเมื่อปี 2537 เป็นองค์กรทางวิชาการที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรู้เท่าทันบุหรี่ พิษภัย ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากแผนการตลาดของบริษัทผู้ผลิต การเจาะตลาดผู้บริโภค ฯลฯ
 11. สภาเทคนิคการแพทย์
 12. tobacco-oralhealth
  the Swiss Task Force "Tobacco - Intervention in dental practices"
 13. ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ    
  1600 สายเลิกบุหรี่ (Quitline1600)
 14. Southest Asia Tobacco Control Alliance
  SEATCA is a multi-sectoral alliance established to support ASEAN countries in developing and putting in place effective tobacco control policies. It responds to a grave need to fast track tobacco control policies in Southeast Asia.
 15. เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่
  บทบาทของเภสัชกรในการควบคุมการบริโภคยาสูบ มุ่งเน้นพัฒนาเนื้อหาเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเภสัชศาสตร์ของทุกสถาบัน hentai porn พัฒนาการบริการเลิกบุหรี่ในร้านยาและโรงพยาบาล อย่างเต็มระบบ ในนาม “เภสัชอาสา...พาเลิกบุหรี่”

 

ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่

 1. Tobacco Facts
 2. bangkokhealth
  Bangkokhealth.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ ที่จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป โดยเน้น ความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ รวมทั้งการให้บริการ ถามตอบปัญหาด้านสุขภาพ ฟรี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้

 

Facebook

 1. No Smoking Dent
  Facebook : วิชาชีพทันตแพทย์ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
 2. nonogang
  Fresh Air Zone : Facebook
System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]System.String[]