คณะกรรมการ

โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วย

คณะกรรมการอำนวยการ โครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ

1. พลโทพิศาล  เทพสิทธา

ประธานกรรมการ

2. ทันตแพทย์สุรสิทธิ์  เกียรติพงษ์สาร

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3. ทันตแพทย์หญิงศิริเพ็ญ   อรุณประพันธ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4.  ทันตแพทย์หญิงภรณี  พีรานนท์

กรรมการ

5. พลโทหญิงนวรัตน์  สุนทรวิทย์

กรรมการ

6. ทันตแพทย์หญิงกอบกาญจน์  ทองประสม

กรรมการ

7. ทันตแพทย์หญิงจันทนา  อึ้งชูศักดิ์

กรรมการ

8. ทันตแพทย์หญิงสุปราณี  ดาโลดม

กรรมการ

9. ทันตแพทย์หญิงปิยะดา  ประเสริฐสม

กรรมการ

10. ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพรรณ  เลาหพันธ์

กรรมการ

11. ผู้อำนวยการกองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย

กรรมการ

12. ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบกรมควบคุมโรค หรือผู้แทน

กรรมการ

13. เลขาธิการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์

กรรมการ

14. ทันตแพทย์หญิงสุคนธ์   บรมธนรัตน์

กรรมการ

15. ทันตแพทย์สุธา   เจียรมณีโชติชัย

กรรมการ

16. ทันตแพทย์อดิเรก   ศรีวัฒนาวงษา

กรรมการ

17. ทันตแพทย์หญิงเรวดี   ต่อประดิษฐ์

กรรมการ

18. ทันตแพทย์หญิงนวลฉวี  หงษ์ประสงค์

กรรมการ

19. ทันตแพทย์ณัฐวุธ   แก้วสุทธา

กรรมการ

20. ทันตแพทย์หญิงวิกุล  วิสาลเสสถ์

กรรมการและเลขานุการ

21. ทันตแพทย์หญิงนนทินี  ตั้งเจริญดี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานแผนงานย่อย ชุดที่ 1 คลินิกทันตกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ในกรุงเทพมหานคร

  ทันตแพทย์สุรสิทธิ์   เกียรติพงษ์สาร

ที่ปรึกษา

  ทันตแพทย์หญิงศิริเพ็ญ  อรุณประพันธ์

ที่ปรึกษา

1. ทันตแพทย์หญิงสุคนธ์  บรมธนรัตน์

อดีตผู้อำนวยการกองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม.

ประธานคณะทำงาน

2.  นตแพทย์ธีระศักดิ์   ชาวสวนเจริญ

รองประธานคณะทำงาน

3. พลโทหญิงนวรัตน์  สุนทรวิทย์

คณะทำงาน

4. นตแพทย์หญิงเบญจมาศ  เรียงสุวรรณ

คณะทำงาน

5. ทันตแพทย์หญิงชื่นตา  วิชชาวุธ

คณะทำงาน

6. ทันตแพทย์หญิงสาลิกา  อิฐกอ

คณะทำงาน

7. ทันตแพทย์หญิงชุติมา  โพธิ์แก้ว

คณะทำงาน

8. ทันตแพทย์เฉลิมพงศ์  ตั้งวิจิตรสกุล

คณะทำงาน

9. ทันตแพทย์หญิงศิริพร  อาจหาญศิริ

คณะทำงาน

10. ทันตแพทย์หญิงมาลินี  ใจคำวัง

คณะทำงาน

11. ทันตแพทย์หญิงปาริชาต  คัจฉวารี

คณะทำงาน

12. ทันตแพทย์หญิงวลีรัตน์  ชุมภูปัน

คณะทำงาน

13. ทันตแพทย์หญิงศิริพร  หิ้นจิ้ว

คณะทำงาน

14. ทันตแพทย์หญิงกุหลาบ  สุขพรรณ์

คณะทำงาน

15. ทันตแพทย์หญิงเกศวลี  ชลิตังกูร

คณะทำงาน

16. ทันตแพทย์หญิงวรินภร  วีรชัย

คณะทำงาน

17. ทันตแพทย์หญิงสมจิตร    ตั้งใจอาวรณ์

คณะทำงาน

18. ทันตแพทย์หญิงจินดา   จัตุรงค์

คณะทำงาน

19. ทันตแพทย์สมพล  ธารสินทรัพย์

คณะทำงาน

20. ทันตแพทย์หญิงชวาศรี  พูลวุฒิกุล

คณะทำงาน

21. ทันตแพทย์หญิงปรีตินันท์  พัวทวีพงศ์

คณะทำงาน

22. ทันตแพทย์หญิงนวภรณ์  พรอนันต์รัตน์    

คณะทำงาน

23.ทันตแพทย์สิทธิเดช   นิลเจริญ

คณะทำงาน

24. ทันตแพทย์หญิงอังคณา  ลีโทชวลิต

คณะทำงาน

25. ทันตแพทย์ปรีชา   เจษฎาชัย

คณะทำงาน

26. ทันตแพทย์หญิงสิรินันท์   ตั้งอยู่สุข

คณะทำงาน

27. ทันตแพทย์หญิงสวลี  แสงเขียว

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

28. นางสาวสุวิภา  อนันต์ธนสวัสดิ์

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานแผนงานย่อย ชุดที่ 2 การพัฒนางานเฝ้าระวังและส่งเสริม ป้องกันผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข

    พลโทพิศาล  เทพสิทธา                                                            ที่ปรึกษา

1. ทันตแพทย์สุธา  เจียรมณีโชติชัย ที่ปรึกษา กรมอนามัย  

ประธาน

2. ทันตแพทย์หญิงศิริเพ็ญ  อรุณประพันธ์

รองประธาน

3. ทันตแพทย์หญิงวิกุล  วิสาลเสสถ์

คณะทำงาน

4. ทันตแพทย์หญิงปิยะดา  ประเสริฐสม

คณะทำงาน

5. แพทย์หญิงสมจินต์  จินดาวิจักษณ์

คณะทำงาน

6. ทันตแพทย์หญิงสมพิศ  คินทรักษ์

คณะทำงาน

7. ทันตแพทย์อะนัฆ  เอี่ยมอรุณ

คณะทำงาน

8. ประธานชมรมรอยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย

คณะทำงาน

9. ทันตแพทย์ประจักษ์  อริยพงศ์ไพบูลย์

คณะทำงาน

10. ทันตแพทย์หญิงออนอง  มั่งคั่ง

คณะทำงาน

11. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา  เวชวิธี

คณะทำงาน

12. ทันตแพทย์หญิงนนทินี  ตั้งเจริญดี

คณะทำงาน

คณะทำงานแผนงานย่อย ชุดที่ 3 การสื่อสารสาธารณะและสร้างเครือข่ายทันตบุคลากรในการควบคุมยาสูบ

     ทันตแพทย์หญิงศิริเพ็ญ  อรุณประพันธ์

ที่ปรึกษา

1. ทันตแพทย์อดิเรก   ศรีวัฒนาวงษา

นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประธานคณะทำงาน

2.  ทันตแพทย์สุธี  สุขสุเดช

รองประธานคณะทำงาน

3. ทันตแพทย์หญิงสุคนธ์  บรมธนรัตน์

คณะทำงาน

4. ทันตแพทย์ธีระศักดิ์  ชาวสวนเจริญ

คณะทำงาน

5. ทันตแพทย์หญิงวิกุล  วิสาลเสสถ์

คณะทำงาน

6. ทันตแพทย์อนุพงษ์   ลีลาปิยมิตร

คณะทำงาน

7. ทันตแพทย์หญิงดวงพร  ศิริเทพมนตรี

คณะทำงาน

8. ทันตแพทย์เฉลิมพงษ์  ตั้งวิจิตรสกุล

คณะทำงาน

9. ทันตแพทย์หญิงสวลี  แสงเขียว

คณะทำงาน

10. ทันตแพทย์หญิงดลหทัย   สิทธิพงษ์พร

คณะทำงาน     

11. ทันตแพทย์หญิงประดับขวัญ   อันตนนา

คณะทำงาน

12. ทันตแพทย์หญิงจินตนา  โพคะรัตน์ศิริ

คณะทำงาน

13. นางสาวสุวิภา  อนันต์ธนสวัสดิ์

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานแผนงานย่อย ชุดที่ 4 สนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์สถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่ 100 %

     ทันตแพทย์สุรสิทธิ์   เกียรติพงษ์สาร

ที่ปรึกษา

1. รศ.ทันตแพทย์หญิงนวลฉวี  หงส์ประสงค์  อดีตประธานชมรมปริทันตวิทยา
    แห่งประเทศไทย

ประธานคณะทำงาน

2. ทันตแพทย์หญิงเรวดี  ต่อประดิษฐ์

คณะทำงาน

3. ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพรรณ  เลาหพันธ์

คณะทำงาน

4. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา   ชิดช่วงชัย

คณะทำงาน

5. ทันตแพทย์ปิยะ   ศิริพันธุ์

คณะทำงาน

6. ทันตแพทย์หญิงสมศรี   โรจนวัฒน์ศิริเวช

คณะทำงาน

7. ทันตแพทย์หญิงสุพัตรา  แสงอินทร์

คณะทำงาน

8. ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะทำงาน

9. ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทำงาน

10. ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะทำงาน

11. ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทำงาน

12. ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะทำงาน

13. ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะทำงาน

14. นางสาวรัชนี  ลิ้มสวัสดิ์  สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย

คณะทำงาน

15. นางรุ่งเพ็ชร บุญทศ   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี

คณะทำงาน

16. นางยลฤดี ตัณฑสิทธิ์  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น

คณะทำงาน

17. ดร.สมตระกูล ราศิริ   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก

คณะทำงาน

18. ทันตแพทย์หญิงรมณีย์ ขัดเงางาม

คณะทำงาน
และเลขานุการ

คณะทำงานแผนงานย่อย ชุดที่ 5
พัฒนาแกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์และทันตาภิบาลเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ

   ทันตแพทย์อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา

ที่ปรึกษา

   ทันตแพทย์หญิงวิกุล  วิสาลเสสถ์

ที่ปรึกษา

1. ผศ.ดร.ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประธานคณะทำงาน

2.  ดร.พัฒนพงส์  จาติเกตุ

คณะทำงาน

3.  นางสาวชวาลา  ภวภูตานนท์  ณ  มหาสารคาม

คณะทำงาน

4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน

คณะทำงาน

5.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้แทน

คณะทำงาน

6.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้แทน

คณะทำงาน

7. รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือผู้แทน

คณะทำงาน

8. รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต หรือผู้แทน

คณะทำงาน

9. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือผู้แทน

คณะทำงาน

10. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือผู้แทน

คณะทำงาน

11. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หรือผู้แทน

คณะทำงาน

12.  องคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบนักศึกษาและกิจกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือผู้แทน

คณะทำงาน

13. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น หรือผู้แทน  

คณะทำงาน     

14. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาหรือผู้แทน 

คณะทำงาน

15. คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือผู้แทน

คณะทำงาน

16. คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือผู้แทน

คณะทำงาน

17. นางรุ่งเพชร บุญทศ  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธรจังหวัดชลบุรี

คณะทำงาน               

18. คุณยลฤดี  ตัณฑสิทธิ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธรจังหวัดขอนแก่น

คณะทำงาน

19. ดร.สมตระกูล ราศิริ   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธรจังหวัดพิษณุโลก

คณะทำงาน

20. ทันตแพทย์ธีรเชษฐ์   นันทกีรติพัฒน์

คณะทำงาน

21. เลขาธิการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

คณะทำงาน

22. คณะกรรมการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

คณะทำงาน

23. คุณฐิตินันท์  รองรัตน์                                             

คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานแผนงานย่อย ชุดที่ 6 พัฒนานวัตกรรมและจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตแพทย์ ในการควบคุมยาสูบ

  ทันตแพทย์หญิงศิริเพ็ญ  อรุณประพันธ์

ที่ปรึกษา

  ทันตแพทย์หญิงนวลฉวี  หงษ์ประสงค์

ที่ปรึกษา

1. ทันตแพทย์หญิงเรวดี ต่อประดิษฐ์อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย

ประธานคณะทำงาน

2. ทันตแพทย์ปิยะ  ศิริพันธุ์

คณะทำงาน

3. ทันตแพทย์หญิงจันทนา  อึ้งชูศักดิ์

คณะทำงาน

4. นางสาวพวงทอง   ผู้กฤตยาคามี

คณะทำงาน

5. นางสาวรัชนี  ลิ้มสวัสดิ์

คณะทำงาน

6. นางสมพร  ลีประเสริฐ

คณะทำงาน

7. ทันตแพทย์หญิงวิกุล  วิสาลเสสถ์

คณะทำงาน

8. ทันตแพทย์หญิงสุรัตน์  มงคลชัยอรัญญา

คณะทำงาน

9. ทันตแพทย์หญิงชื่นตา  วิชชาวุธ

คณะทำงาน

10. ทันตแพทย์ชัยพฤกษ์  ตั้งจิตคงพิทยา

คณะทำงาน

11. ทันตแพทย์หญิงเสริมสิริ  ศุภกร

คณะทำงาน

12. ทันตแพทย์หญิงศิรดา  พิศุทธิ์พัฒนา

คณะทำงาน

13. นางอมราภรณ์   สุพรรณวิวัฒน์

คณะทำงาน

14. ทันตแพทย์หญิงบุญเอื้อ  ยงวานิชากร

คณะทำงาน

15. นางผุสดี   จันทร์บาง

คณะทำงาน

16. นางสาววิไลลักษณ์  บังเกิดสิงห์

คณะทำงานและเลขานุการ

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th