• No Smoking Dent

    องค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีบทบาทควบคุมการบริโภคยาสูบจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโดยศึกษาวิจัยรวบรวมองค์ความรู้วิทยาการทันตสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดละเลิกบุหรี่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในวิชาชีพทันตแพทย์ทั่วประเทศให้มีบทบาทให้คำแนะนำพิษภัยและชักชวนให้เลิกบุหรี่
  • Nono กระต่ายขาเดียว

    ยืนยันมั่นใจไม่สูบ !!!! นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบ
  • 1
  • 2
No Smoking Dent

ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

Top Features

image
 
image
 
image
 

See More

ภาพกิจกรรม งวด 3 ปี 2555

 

ภาพกิจกรรม งวด 4 ปี 2555

Latest News.

ยาสูบ และกลุ่มโรค NCDs

กลุ่มโรค NCDs เป็นปัญหาสุขภาพจากการบริโภคยาสูบที่ชัดเจนที่สุด โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มที่มีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนนั้น ประกอบโดยโรคต่างๆ จำนวน 25 โรค ในจำนวนนี้ เป็นโรคมะเร็งส่วนต่างๆ 10 ชนิด เช่น มะเร็งทางเดินอาหารส่วนต้น มะเร็งปอด มะเร็งตับ เป็นต้น โดยข้อมูลจากการศึกษาภาระโรค จากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ใน พ.ศ.2552 การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับสองของประชากรไทย รองลงมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในเพศชาย อาจกล่าวได้ว่า หนึ่งในหกของการเสียชีวิตในประชากรชายไทย มาจากการสูบบุหรี่ และหนึ่งในยี่สิบห้าในประชากรหญิง

การสูบบุหรี่ ทำให้สูญเสียปีสุขภาวะ หรือปีที่มีสุขภาพดี จากการตายก่อนวัยอันควร และความพิการ 6.0 แสนปีสุขภาวะ (DALYs) หรือ ร้อยละ 11.1 ของภาระโรคในผู้ชาย และสูญเสีย 8.8 หมื่นปีสุขภาวะ (DALYs) หรือร้อยละ 2.1 ของภาระโรคทั้งหมดในผู้หญิง ใน พ.ศ.2552 ซึ่งในจำนวนนี้ มาจากโรคหัวใจ และหลอดเลือด และมะเร็งปอดเป็นหลัก นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบภาระโรคใน พ.ศ.2547 พบว่า ภาระโรคจากการสูบบุหรี่ยังคงเพิ่มขึ้น

จากรายงานขององค์การอนามัยโลกชี้ชัดเว่า ร้อยละ 63 ของการเสียชีวิตของประชากรโลกนั้น มาจากโรค NCDs โดยการบริโภคยาสูบ เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรค NCDs และเมื่อเปรียบเทียบภาระโรค การสูบบุหรี่ของไทยกับภูมิภาคอื่นๆ ของโลก และระดับโลก พบว่า การบริโภคยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และของกลุ่มประเทศรายได้สูง (ร้อยละ 6.9 และ 15.2 ของปีสุขภาวะที่สูญเสียทั้งหมดในเพศชาย ตามลำดับ) และก่อให้เกิดภาระโรคมากเป็นอันดับสองของประเทศไทย (ร้อยละ 11.3 ของปีสุขภาวะที่สูญเสียทั้งหมดในเพศชาย) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ พบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนภาระโรค จากการสูบบุหรี่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก

รายงาน ASEAN Tobacco Control Atlas ได้เปรียบเทียบสาเหตุหลักของการเสียชีวิตต่อปีจากบุหรี่ หรือโรคที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ อยู่ลำดับที่ 3 รองจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบเป็นอัตราการเสียชีวิตแล้ว พบว่า hentai porn ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิต 72.5 ต่อแสนประชากร ถือเป็นอันดับที่สาม เช่นกัน

 

จาก รายงานสถานการณ์โรค NCDs วิกฤตสุขภาพ วิกฤตสังคม

โดย สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.), สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program)