• No Smoking Dent

    องค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีบทบาทควบคุมการบริโภคยาสูบจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโดยศึกษาวิจัยรวบรวมองค์ความรู้วิทยาการทันตสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดละเลิกบุหรี่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในวิชาชีพทันตแพทย์ทั่วประเทศให้มีบทบาทให้คำแนะนำพิษภัยและชักชวนให้เลิกบุหรี่
  • Nono กระต่ายขาเดียว

    ยืนยันมั่นใจไม่สูบ !!!! นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบ
  • 1
  • 2
No Smoking Dent

ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

Top Features

image
 
image
 
image
 

See More

ภาพกิจกรรม งวด 3 ปี 2555

 

ภาพกิจกรรม งวด 4 ปี 2555

Latest News.

NICE guidance

 

 

 

สาระ ดีดีเกี่ยวกับผู้สนใจการเลิกบุหรี่วันนี้ เป็นแนวทางการนำข้อมูลด้านสุขภาพไปสู่ประชาชน บุคลากรของรัฐ ผ่านทาง online ของประเทศอังกฤษ โดย National Institute for health and clinical Excellence หรือที่เรียกว่า NICE ได้จัดทำคู่มือ PDF version เรียกว่า NICE guidance

ซึ่งรวมข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และมีข้อมูลสนับสนุนเชิงประจักษ์ ที่น่าสนใจ มีการจัดทำแนวทางการป้องกัน การรักษาผู้ที่สูบบุหรี่ ทั้งประชาชน และองค์กรที่สนใจ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้วย

 

ใน หัวข้อ การสูบบุหรี่มีน่าสนใจหลายอย่าง ทั้งแนวทางสำหรับแนะนำการส่งต่อ ขั้นตอนการแนะนำตั้งแต่ครั้งแรก มี Education tools สำหรับนำไปใช้อธิบาย เป็นสื่อ online สามารถ download มาใช้ได้เลยค่ะ ใครสนใจลองเปิด http://pathways.nice.org.uk/pathways/smoking

 

ปาริชาติ คัจฉวารี [170213]