แบบสอบถาม

แบบสอบถามนักเรียน โครงการป้องกันนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

2. ที่บ้านของนักเรียน มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่หรือไม่
Invalid Input

Invalid Input

3. คนในครอบครัวเคยใช้นักเรียนไปซื้อบุหรี่หรือไม่
Invalid Input

4. นักเรียนมีเพื่อนสูบบุหรี่หรือไม่
Invalid Input

5. เพื่อนเคยใช้นักเรียนไปซื้อบุหรี่หรือไม่
Invalid Input

6. นักเรียนเคยลองสูบบุหรี่หรือไม่
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

                      6.2 ไม่เคย ถ้ามีคนชวนให้ลองสูบบุหรี่ นักเรียนจะลองสูบบุหรี่หรือไม่?
Invalid Input

7. นักเรียนคิดว่าสัญลักษณ์ สื่อความหมายตรงกับข้อความใดมากที่สุด
Invalid Input

Invalid Input

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th