ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"แผนงาน ปี 2557-2559"

แผนงานวิชาชีพทันตแพทย์ในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ พ.ศ.2557-2559

หลักการและเหตุผล

     ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เป็นผู้ hentai porn นำของวิชาชีพทันตแพทย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทั้งการแพทย์และ สาธารณสุข ต่อการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบและช่วยเหลือ ผู้ต้องการเลิกยาสูบ เพื่อสนองต่อองค์การอนามัยโลกที่กำหนดประเด็นการรณรงค์ปี ค.ศ.2005 ในเรื่องHealth Professional and Tobacco Control ทันตแพทยสมาคมฯ จึงร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆจัดทำแผนงานเพื่อชี้นำเชิงนโยบายการทำ งานและจรรยาปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการควบคุมด้านยาสูบ

     แผนงานของวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบได้ดำเนินการมาแล้ว5 ระยะคือ แผนงาน 1 ปี ได้แก่ ระยะที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ.2548-2549 และ 2549-2550 แผนงาน 2 ปี ได้แก่ ระยะที่3-5 ในปี พ.ศ.2550-2552, 2553-2555และ 2555-2557 วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยทันตแพทยสภา เริ่มต้นการทำงานจากทำจดหมายถึงสมาชิกทุกคน เพื่อแนะนำบทบาท ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงจรรยาปฏิบัติของวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดทำแผนงานย่อยคลินิกทันตกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ พร้อมคู่มือสื่อ สำหรับทันตบุคลากร เพื่อใช้ในคลินิกทันตกรรม อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคลดและเลิกใช้ยาสูบ ซึ่งปัจจุบันสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติแผนที่ 2 ในปัจจุบันมีคลินิกทันตกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข (68แห่ง) โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง คลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงคลินิกทันตกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข คลินิกทันตกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ในภาคเอกชนบางแห่ง ที่ดำเนินการคลินิกทันตกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ มีการหาปัจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ พร้อมกับให้บริการตรวจเนื้อเยื่อในช่องปากสำหรับผู้ป่วยทันตกรรมอายุ40 ปีขึ้นไป เพื่อคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งและเฝ้าระวัง ติดตามผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดที่มีความพร้อม

Read more...

"แผนงาน ปี 2555-2557"

แผนงานวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

หลักการและเหตุผล

ทันตแพทยสภาและทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรนำใน
วิชาชีพทันตแพทย์ ได้ให้ความสำคัญที่ ทันตบุคลากรมีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย จึงร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีอยู่ 20 องค์กรในขณะนี้ ผนึกกำลังทำงานต่อสู้กับการขยายตัวของการเพิ่มความชุกของการสูบบุหรี่ในประชากรไทย ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม ป้องกันและรักษา

Read more...

"แผนงานฯ ปี 2552"

ปีงบประมาณ 2552 นี้ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ มีแผนงานด้านการควบคุมยาสูบทั้งหมด 6 แผนงาน ซึ่งได้จัดสรรให้มีผู้รับผิดชอบ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนงานย่อย ของกิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาต้นแบบ "โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่"
รับผิดชอบโดย

1. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
2. รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต

Read more...

"แผนงานฯ ปี 2549-2550"

เป้าหมายของแผนงาน ( พศ. 2549 – 2550 )

  1. คลินิก ทันตกรรมทั่วประเทศ มากกว่าร้อยละ 80 มีบทบาทในการเข้าร่วมโครงการคลินิกทันตกรรม สนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ และคลินิกทันตกรรมในกรุงเทพมหานครมากกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมโครงการวิชาชีพสุขภาพเพื่อ กทม.ปลอดบุหรี่
  2. มี การวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่อันเป็นงานนวตกรรม งานวิจัยผลกระทบของบุหรี่กับสุขภาพช่องปาก หรือศึกษารูปแบบการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
  3. มี ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบในการประชุมวิชาการของสมาคม หรือ ชมรม ของวิชาชีพทันตแพทย์ หรือมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
  4. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับวิชาชีพอื่นในสาขาสุขภาพ เพื่อรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ อย่างน้อย 3 ครั้ง
  5. มีกิจกรรมเพื่อการปลูกฝังเจตคติ ให้ทันตแพทย์รุ่นใหม่ เป็นต้นแบบ การไม่สูบบุหรี่ อย่างน้อย 1 กิจกรรม
  6. มีกิจกรรมการอบรมและประสานงานกับบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์เพื่อเป็นผู้นำการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบในส่วนภูมิภาค

Read more...