ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"ผลการดำเนินงาน ปี 2533-2555"

แผนงานย่อยชุดที่ 3 : คลินิกทันตกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ภาคเอกชน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คลินิกทันตกรรมภาคเอกชนทั่วประเทศ สนับสนุนการเลิกบุหรี่ และเพื่อสำรวจการรับรู้และความคาดหวังของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เป้าหมาย สนับสนุนให้คลินิกทันตกรรมภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 100 แห่ง ร่วมรณรงค์การเลิกบุหรี่

Read more...

"รายงาน โครงการเพราะรักจึงไม่อยากให้สูบบุหรี่ของกรมอนามัย"

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า บุหรี่เป็นภัยต่อสุขภาพ มีประชาชนไม่น้อยที่ยังคงติดบุหรี่ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และดูแลรักษาประชาชน ก็ยังมีอยู่จำนวนหนึ่งที่ติดบุหรี่ เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ในปีนี้องค์การอนามัยโลก กำหนดคำขวัญว่า “Tobacco: Deadly in Any Form or Disguise. บุหรี่ทุกชนิด นำชีวิตสู่ความตาย” ซึ่งมีความหมายว่า ไม่ว่าบุหรี่จะมาในรูปแบบใด ที่พยายามชักชวน ให้คนได้ลิ้มลองรสชาติแบบใหม่ๆ ก็ยังคงมีพิษภัยร้ายแรงเหมือนเดิม และสามารถฆ่าคนให้ตายได้ บุคลากรสาธารณสุขทุกประเภท จึงควรให้ความสนใจ และสนับสนุนการรณรงค์เรื่องบุหรี่ อย่างน้อยๆ ด้วยการเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ คือ เป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

Read more...