ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"คณะกรรมการ"

คณะกรรมการประกอบด้วย

 1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และมีสิทธิเชิญบุคคล หรือผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
  ประธานกรรมการ - พลโทพิศาล เทพสิทธา
  รองประธานกรรมการ - ทันตแพทย์สุรสิทธิ์ เกียรติพงษ์สาร
  เลขานุการ - ทันตแพทย์หญิงวิกุล วิสาลเสสถ์
  ผู้ช่วยเลขานุการ - ทันตแพทย์หญิงนนทินี ตั้งเจริญดี
 2. คณะทำงานแผนงานย่อย ชุดที่ 1 คลินิกทันตกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ในกรุงเทพมหานคร
  มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานตามแผนงานย่อยที่ 1 คลินิกทันตกรรม การสนับสนุนการเลิกบุหรี่ในกรุงเทพมหานคร และมีสิทธิเชิญบุคคล หรือผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

  ประธานคณะทำงาน - ทันตแพทย์หญิงสุคนธ์ บรมธนรัตน์
  รองประธานคณะทำงาน - ทันตแพทย์ธีระศักดิ์ ชาวสวนเจริญ
  เลขานุการ - ทันตแพทย์สุเนตร จินตฤทธิ์
  ผู้ช่วยเลขานุการ - ทันตแพทย์หญิงสวลี แสงเขียว
  ผู้ช่วยเลขานุการ - นางสาวสุวิภา อนันต์ธนสวัสดิ์
 3. คณะทำงานแผนงานย่อย ชุดที่ 2 คลินิกทันตกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานตามแผนงานย่อยที่ 2 คลินิกทันตกรรมการเฝ้าระวังผู้สูบบุหรี่ และมีสิทธิเชิญบุคคล หรือผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

  ประธานคณะทำงาน - ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย
  รองประธานคณะทำงาน - ทันตแพทย์วรนัติ วีระประดิษฐ์
  เลขานุการ - ทันตแพทย์หญิงนนทินี ตั้งเจริญดี
 4. คณะทำงานแผนงานย่อย ชุดที่ 3 การสร้างเครือข่ายการควบคุมการบริโภคยาสูบ และการประชาสัมพันธ์
  มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานตามแผนงานย่อยที่ 3 การสร้างเครือข่ายการควบคุมการบริโภคยาสูบ และการประชาสัมพันธ์ และมีสิทธิเชิญบุคคล หรือผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

  ประธานคณะทำงาน - ทันตแพทย์ดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
  รองประธานคณะทำงาน - ทันตแพทย์หญิงสุคนธ์ บรมธนรัตน์
  เลขานุการ - ทันตแพทย์หญิงจินตนา โพคะรัตน์ศิริ
  ผู้ช่วยเลขานุการ - ทันตแพทย์หญิงดวงพร ศิริเทพมนตรี
 5. คณะทำงานแผนงานย่อย ชุดที่ 4 สร้างนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อควบคุมยาสูบ สำหรับสถานศึกษา
  มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานตามแผนงานย่อยที่ 4 สร้างนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ และมีสิทธิเชิญบุคคล หรือผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

  ประธานคณะทำงาน - ทันตแพทย์สุรสิทธิ์ เกียรติพงษ์สาร
  เลขานุการ - นางสาวรัชนี ลิ้มสวัสดิ์
 6. คณะทำงานแผนงานย่อย ชุดที่ 5 พัฒนาแกนนำต้นแบบนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ และนักเรียนทันตาภิบาลเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
  มีหน้าที่ในการดำเนินงานตามแผนงานย่อยที่ 5 พัฒนาแกนนำต้นแบบนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ และนักเรียนทันตาภิบาล เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ และมีสิทธิเชิญบุคคล หรือผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

  ประธานคณะทำงาน - ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา
  เลขานุการ - นางฐิตินันท์ รองรัตน์
 7. คณะทำงานแผนงานย่อย ชุดที่ 6 สนับสนุนการสร้างนวตกรรม การวิจัย และรวบรวมผลงานบุหรี่ กับทันตสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
  มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานตามแผนงานย่อยที่ 6 สนับสนุนการสร้างเสริมนวตกรรม การวิจัย และรวบรวมผลงานบุหรี่ กับทันตสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และมีสิทธิเชิญบุคคล หรือผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

  ประธานคณะทำงาน - ทันตแพทย์หญิงเรวดี ต่อประดิษฐ์
  เลขานุการ - นางสาววิไลลักษณ์ บังเกิดสิงห์

 

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานแผนงานย่อย ชุดที่ 1-6