ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"ที่มาโครงการ"

ความเป็นมา
          สืบเนื่องจาก ทันตแพทยสภา ในฐานะองค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงได้ร่วมมือกับองค์วิชาชีพด้านสุขภาพอื่น เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และรักษา โดยในด้านส่งเสริมสุขภาพ มีการศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ วิทยาการทันตสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ ศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อ ลด ละ เลิกบุหรี่ ทั้งในและต่างประเทศ และนำมาจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากรในวิชาชีพทันตแพทย์ ทุกคลินิกทั่วประเทศ ให้สามารถมีบทบาทในการให้คำแนะนำพิษภัย และชักชวนให้เลิกบุหรี่

วิสัยทัศน์

          "ทันตแพทยสภาเป็นผู้นำ และสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบทุกประเภท"

พันธกิจ

  1. ปลูกฝังเจตคติให้ทันตบุคลากรเป็นต้นแบบการไม่สูบบุหรี่
  2. พัฒนา ศักยภาพของทันตบุคลากร ให้มีความรู้ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ ในวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
  3. สร้างเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานของทันตบุคลากร ทั้งในสถานพยาบาล และชุมชน
  4. ประสาน งานกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพต่างๆ ในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุน และผลักดันนโยบายสาธารณะ เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ
  5. ส่งเสริม และสนับสนุนบทบาทของทันตบุคลากร เพื่อการลดการบริโภคยาสูบของประชาชน

การดำเนินการ
          ด้านการป้องกัน จะมีคลินิกทันตกรรมที่เน้นวัยรุ่น ไม่ให้เป็นนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ ซึ่งจะสื่อกับสังคมด้วยชื่อ "โครงการกระต่ายขาเดียว" ในที่นี้หมายถึง การยืนกรานไม่ยอมรับบุหรี่ โดยมีสัญลักษณ์เป็นรูปกระจ่ายโนโน่ พร้อมเอกสารแผ่นพับ เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิเสธไม่รับบุหรี่ ไว้เผยแพร่ในคลินิกทันตกรรมทุกแห่ง

          ด้านการรักษาผู้ติดบุหรี่ ได้ประสานกับวิชาชีพสุขภาพอื่น และมีการเตรียมการจัดให้คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์ และร้านเภสัชกรอาสา เป็นจุดบริการเลิกบุหรี่ ที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่ง เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ โดยเน้นการทำงานเป็นเครือข่ายวิชาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร

          วิชาชีพสุขภาพในที่นี้ รวมถึงวิชาชีพทันตกรรม ที่จะดำเนินงานเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้จะเน้นในส่วนคลินิกทันตกรรม ให้เพิ่มขั้นตอนการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติงานเชิงรุกแก่ผู้ป่วย เช่น การซักประวัติการสูบบุหรี่ แทนการตั้งรับ และขยายงานโครงการกระต่ายขาเดียว ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่นให้มากขึ้น และเพิ่มการทำงานการควบคุมการบริโภคยาสูบ ในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผ่านเครือข่ายทันตสาธารณสุขระดับจังหวัด โดยยังคงมีการปฏิบัติตามจรรยาปฏิบัติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข กับการควบคุมยาสูบเช่นเดิม