ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
hentai porn กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"คณะกรรมการ"

คณะกรรมการประกอบด้วย

 1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และมีสิทธิเชิญบุคคล หรือผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
  ประธานกรรมการ - พลโทพิศาล เทพสิทธา
  รองประธานกรรมการ - ทันตแพทย์สุรสิทธิ์ เกียรติพงษ์สาร
  เลขานุการ - ทันตแพทย์หญิงวิกุล วิสาลเสสถ์
  ผู้ช่วยเลขานุการ - ทันตแพทย์หญิงนนทินี ตั้งเจริญดี

  Read more...

"ที่มาโครงการ"

ความเป็นมา
          สืบเนื่องจาก ทันตแพทยสภา ในฐานะองค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงได้ร่วมมือกับองค์วิชาชีพด้านสุขภาพอื่น เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และรักษา โดยในด้านส่งเสริมสุขภาพ มีการศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ วิทยาการทันตสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ ศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อ ลด ละ เลิกบุหรี่ ทั้งในและต่างประเทศ และนำมาจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากรในวิชาชีพทันตแพทย์ ทุกคลินิกทั่วประเทศ ให้สามารถมีบทบาทในการให้คำแนะนำพิษภัย และชักชวนให้เลิกบุหรี่

Read more...