ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"คู่มือสำหรับทันตบุคลากร วิธีช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่"

กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย โดยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ได้ทำการประเมินการดำเนินการ คลินิกทันตกรรมช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกบุหรี่ หลังจากปฏิบัติงานมาประมาณ 1 ปี โดยการใช้หนังสือ คู่มือสำหรับทันตบุคลากร "วิธีช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกบุหรี่" สิ่งหนึ่งที่ทันตบุคลากรต้องประสบ คือ ธรรมชาติของผู้ป่วย มีความพร้อมที่จะเลิกบุหรี่ไม่เท่ากัน การชักชวนให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญ ของการเลิกบุหรี่ในขณะนั้น ต้องเสียเวลามาก และไม่ประสบความสำเร็จทุกราย ทันตบุคลากรจึงเกิดความท้อถอย ในการที่จะทำให้ผู้ป่วยทุกคน เลิกบุหรี่ได้

ดังนั้น คณะจัดทำจึงได้ปรับปรุงเนื้อหา โดยเพิ่มเติมขั้นตอนจาก 4A คือ Ask Advise Assist และ Arrange (The Follow Up) เป็น 5A คือ เพิ่อม Assess ได้แก่ ประเมินคววามต้องการเลิกบุหรี่ ของผู้สูบบุหรี่ ซึ่งจะเป็นการจำแนกผู้ป่วยให้ชัดเจนขึ้น ว่า อยู่ในสภาวะพร้อมที่จะเลิกบุหรี่ ได้มากน้อยเพียงใด ทำให้ประหยัดเวลา ทั้งของทันตบุคลากร และผู้ป่วยเอง นอกจากนั้น คณะจัดทำยังได้เพิ่มเติมบทความ "แนวทางการให้คำแนะนำผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ในคลินิกทันตกรรม" เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน

อ่านต่อที่นี่ http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/PR/E-book/smoke/smoke1.html

 

"แนวทางการดำเนินงาน เพื่อ กทม. ปลอดบุหรี่"

 

สถานบริการที่เป็นคลินิกแพทย์ คลินิกทันตแพทย์ ร้ายขายยาเภสัช ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถทำงานเป็นจุดให้บริการเลิกบุหรี่ด่านแรก (point of service for smoking cessation) ผสมผสานไปกับงานประจำที่ทำอยู่ โดยให้คำแนะนำวิธีการเลิกบุหรี่ กำหนดวันเลิกบุหรี่ และติกตามผล ตามความเหมาะสมของสถานบริการแต่ละแห่ง ทั้งนี้ การช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกบุหรี่ อาจเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง (one stop services) หรือหากเกินศักยภาพของบุคลากรในสถานบริการ ก็สามารถเขียนใบส่งต่อ ซึ่งอยู่ท้ายเล่ม และฉีกให้ผู้ป่วย ไปรับบริการตามรายชื่อโรงพยาบาลที่ระบุไว้ และศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง อันเป็นสถานที่รับการส่งต่อ เพื่อการให้คำปรึกษา และการให้ยาตามความจำเป็น โดยเครือข่ายพยาบาลตามสถานที่ที่รับส่งต่อ จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษา แนะนะ

อ่านหนังสือ ได้ที่นี่ "แนวทางการดำเนินงานโครงการวิชาชีพสุขภาพ เพื่อ กทม. ปลอดบุหรี่"