ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"การประมวลความรู้ บทบาทวิชาชีพทันตแพทย์ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ"

ทันตแพทยสภา ในฐานะองค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ เล็งเห็นความสำคัญของบทบาททันตแพทย์ ในการมีส่วนร่วม ในการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ จึงเห็นควรจัดทำโครงการประมวลความรู้ และสัมมนาด้านบทบาทวิชาชีพเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้เอกสารวิชาการเรื่อง พิษภัยจากยาสูบ ที่สัมพันธ์กับการประกอบอาชีพทางทันตกรรม และบทบาทของทันตแพทย์ต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการพัฒนาบทบาททันตแพทย์ ต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย

อ่านเรื่องทั้งหมด 110.pdf