ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"จรรยาปฏิบัติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข กับการควบคุมยาสูบ"

CODE OF PRACTICE ON TOBACCO CONTROL FOR HEALTH PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

เพื่อ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการลดการบริโภคยาสูบ และการควบคุมยาสูบ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงมีความเห็นพ้องกันว่า องค์กรวิชาชีพทางสาธารณสุขจะ

 1. กระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุข เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่บริโภคยาสูบ และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการไม่สูบบุหรี่
 2. ประเมิน และให้ความสำคัญ เกี่ยวกับลักษณะการบริโภคยาสูบ และเจตคติต่อการควบคุมยาสูบ ของบุคลากรสาธารณสุข โดยการทำการสำรวจ และการกำหนดนโยบายที่เหมาะสม
 3. จัดเขตปลอดบุหรี่ในอาคาร และการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
 4. บรรจุวาระเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ในการจัดประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข
 5. แนะ นำให้บุคลากรสาธารณสุข ทำการซักประวัติเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ และการสัมผัสควันบุหรี่ของคนไข้ รวมทั้งแนะนำวิธีการเลิกสูบบุหรี่ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้สอดแทรกอยู่ในเวชปฏิบัติ ที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวัน อิงบนหลักฐานประจักษ์ และการทำเวชปฏิบัติที่ดี
 6. กระตุ้น ให้สถาบันการศึกษาสอดแทรก เนื้อหาการเรียนการสอน เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบไว้ ในหลักสูตร และโครงการศึกษาต่อเนื่อง ทางด้านสาธารณสุขต่างๆ
 7. เข้าร่วมอย่างแข็งขันใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" (World No Tobacco Day) ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม
 8. ไม่ รับการอุดหนุนด้านการเงินและอื่นๆ จากอุตสาหกรรมยาสูบ และไม่ร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมยาสูบ รวมทั้งชักชวนให้สมาชิก ขององค์กรปฏิบัติอย่างเดียวกันนี้
 9. ให้ความมั่นคงว่าองค์กรของตน มีนโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวกับการค้าหรือความสัมพันธ์ด ้านธุรกิจหรือผลประโยชน์ใดๆ กับอุตสาหกรรมยาสูบ โดยการประกาศผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นขององค์กรอย่างโปร่งใส
 10. ห้าม การจำหน่าย และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในอาคารต่างๆ ขององค์กรของตน รวมทั้งจะชักชวน ให้สมาชิกขององค์กร ปฏิบัติอย่างเดียวกันนี้
 11. จะสนับสนุนอย่างแข็งขันให้รัฐบาลเข้าร่วมการลงนาม การให้สัตยาบัน และการดำเนินโครงการควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก
 12. สนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรอื่นๆ แก่การควบคุมยาสูบ รวมทั้งการดำเนินตามจรรยาปฏิบัตินี้
 13. เข้าร่วมกิจกรรมการควบคุมยาสูบ กับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ
 14. สนับสนุนการรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะ

แปล จาก : หลักปฎิบัติ ยอมรับและลงนามโดยผู้เข้าร่วมการประชุมแบบไม่เป็นทางการของ WHO ว่าด้วย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพ และการควบคุมยาสูบ 28-30 มกราคม พ.ศ.2547, เจนีวา สวิสเซอร์แลนด์