ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"แนวทางการดำเนินงาน เพื่อ กทม. ปลอดบุหรี่"

 

สถานบริการที่เป็นคลินิกแพทย์ คลินิกทันตแพทย์ ร้ายขายยาเภสัช ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถทำงานเป็นจุดให้บริการเลิกบุหรี่ด่านแรก (point of service for smoking cessation) ผสมผสานไปกับงานประจำที่ทำอยู่ โดยให้คำแนะนำวิธีการเลิกบุหรี่ กำหนดวันเลิกบุหรี่ และติกตามผล ตามความเหมาะสมของสถานบริการแต่ละแห่ง ทั้งนี้ การช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกบุหรี่ อาจเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในตัวเอง (one stop services) หรือหากเกินศักยภาพของบุคลากรในสถานบริการ ก็สามารถเขียนใบส่งต่อ ซึ่งอยู่ท้ายเล่ม และฉีกให้ผู้ป่วย ไปรับบริการตามรายชื่อโรงพยาบาลที่ระบุไว้ และศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง อันเป็นสถานที่รับการส่งต่อ เพื่อการให้คำปรึกษา และการให้ยาตามความจำเป็น โดยเครือข่ายพยาบาลตามสถานที่ที่รับส่งต่อ จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษา แนะนะ

อ่านหนังสือ ได้ที่นี่ "แนวทางการดำเนินงานโครงการวิชาชีพสุขภาพ เพื่อ กทม. ปลอดบุหรี่"