ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"คู่มือสำหรับทันตบุคลากร วิธีช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่"

กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย โดยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ได้ทำการประเมินการดำเนินการ คลินิกทันตกรรมช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกบุหรี่ หลังจากปฏิบัติงานมาประมาณ 1 ปี โดยการใช้หนังสือ คู่มือสำหรับทันตบุคลากร "วิธีช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกบุหรี่" สิ่งหนึ่งที่ทันตบุคลากรต้องประสบ คือ ธรรมชาติของผู้ป่วย มีความพร้อมที่จะเลิกบุหรี่ไม่เท่ากัน การชักชวนให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญ ของการเลิกบุหรี่ในขณะนั้น ต้องเสียเวลามาก และไม่ประสบความสำเร็จทุกราย ทันตบุคลากรจึงเกิดความท้อถอย ในการที่จะทำให้ผู้ป่วยทุกคน เลิกบุหรี่ได้

ดังนั้น คณะจัดทำจึงได้ปรับปรุงเนื้อหา โดยเพิ่มเติมขั้นตอนจาก 4A คือ Ask Advise Assist และ Arrange (The Follow Up) เป็น 5A คือ เพิ่อม Assess ได้แก่ ประเมินคววามต้องการเลิกบุหรี่ ของผู้สูบบุหรี่ ซึ่งจะเป็นการจำแนกผู้ป่วยให้ชัดเจนขึ้น ว่า อยู่ในสภาวะพร้อมที่จะเลิกบุหรี่ ได้มากน้อยเพียงใด ทำให้ประหยัดเวลา ทั้งของทันตบุคลากร และผู้ป่วยเอง นอกจากนั้น คณะจัดทำยังได้เพิ่มเติมบทความ "แนวทางการให้คำแนะนำผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ในคลินิกทันตกรรม" เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน

อ่านต่อที่นี่ http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/PR/E-book/smoke/smoke1.html