ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"Smoking Cessation Program of the BMA's Affiliated Dental Clinic Thailand"

T. CHAOSAUNGAROEN1, C. POKARATSIRI1, S. SANGKHEAW1, M. TATIYAKAVEE1, U. LEETHOCHOCHAWALIT2, and V. PERUNAVIN3, 1Dental Health Division, Health Department, Bangkok, Thailand, 2Taksin Hospital, Medical Department, Bangkok, Thailand, 3Central Hospital, Medical Department, Bangkok, Thailand

Introduction:
Worldwide smoking remains one of the most important public health problem. The harmful effects of smoking and tobacco use on oral health are well recognized. Oral cancers, pre-cancerous lesions, periodontal diseases and poor wound healing are the most detrimental effects of smoking on oral health. Dentist is one of health personnel that has opportunity to meet smoking patients when they are still healthy. Therefore dental clinics of Health Centers and hospitals in Bangkok Metropolitan Administration (BMA) under support from Thai Dental Council put an effort on creating a model of smoking cessation program in dental clinics.

Read more...

"ข้อสำรวจ พฤติกรรมและทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของผู้หญิงไทย"

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ข้อสรุปผลการสำรวจวิจัย
เรื่อง
สำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของผู้หญิงไทย :
กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15-30 ปี และกลุ่มผู้หญิงที่สูบบุหรี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตาม ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดย ศาตราจารย์นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ ร่วมกับสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดย ดร.นพดล กรรณิกา ทำการวิจัยเรื่อง สำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของผู้หญิงไทย : กรณีศึกษาประชาชนอายุ hentai porn 15-30 ปีและกลุ่มผู้หญิงที่สูบบุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,080 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ กลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 15-30 ปี จำนวน 661 คน และกลุ่มผู้หญิงอายุ 15-30 ปีที่สูบบุหรี่ จำนวน 419 คน

Read more...