ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"โครงการขอรับทุน 2550"

คำชี้แจงโครงการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย แผนงานกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

รายละเอียดของโครงการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นดังนี้

 1. แผนงานและกิจกรรมของโครงการขอรับทุนสนับสนุน
  กรอบงานที่ 1 เรื่อง ภาระค่าใช้จ่ายของโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่
  กรอบงานที่ 2 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของคลินิกทันตกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ
  กรอบงานที่ 3 เรื่อง การศึกษาการควบคุมการบริโภคยาสูบ ของเครือข่ายทันตแพทย์ทั้งใน และต่างประเทศ
 2. งบประมาณเพื่อการสนับสนุนโครงการ
  ก. งบดำเนินการ ประกอบด้วย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ
  ข. งบประมาณโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท
 3. กำหนดการและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ
   3.1 9-16 พฤษภาคม 2550 ประชาสัมพันธ์เอกสาร แบบฟอร์ม เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
   3.2 8 มิถุนายน 2550 วันสุดท้ายของการส่งโครงการเพื่อขอรับทุนฯ ถึงทันตแพทยสภา
   3.3 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2550 พิจารณาโครงการขอรับทุนฯ และประกาศผลการพิจารณา
   3.4 ทำสัญญารับทุน
   3.5 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 15 กันยายน 2550
   3.6 ทันตแพทยสภาจัดทำสรุปเสนอ สสส.

แบบฟอร์มขอรับทุน form_project.doc

Read more...

"รายงานผลการสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ และทัศนคติของทันตแพทย์ ในการรณรงค์เรื่องบุหรี่"

รายงานผลการสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ และทัศนคติของทันตแพทย์ ในการรณรงค์เรื่องบุหรี่

โดย นางสาวสุวิภา อนันต์ธนสวัสดิ์

ความเป็นมา

          ตามที่คณะทำงานชุดที่ 2 รับผิดชอบแผนงานย่อยที่ 2 การสร้างเครือข่ายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบและพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในวิชาชีพทันตแพทย์ ซึ่งในฐานข้อมูลนี้ จำเป็นต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการสูบบุหรี่ และทัศนคติของทันตแพทย์ เกี่ยวกับบุหรี่ และใช้ในการสร้างกระแสกลุ่มทันตแพทย์ ให้หันมาสนใจผู้ป่วยที่สูบบุหรี่และร่วมกิจกรรมรณรงค์กับเครือข่ายสาธารณสุข อื่น ๆ ที่มีนโยบายเดียวกันในการขจัดภัยบุหรี่

อ่านเรื่องทั้งหมด ::: รายงานผลการสำรวจอัตราการสูบบุหรี่