ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการสูบบุหรี่"

  • ผู้สูบบุหรี่เป็นประจำในประเทศไทย มีจำนวนประมาณ 9.6 ล้านคน เป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 18:1
  • อัตรา การสูบบุหรี่นอกเขตเทศบาลสูงกว่าในเขตเทศบาล เป็นอัตราส่วนประมาณ 3:2 กรุงเทพมหานครมีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำที่สุด (12.8%) ในขณะที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุด (22.5 และ 22.2%)
  • อัตรา การสูบบุหรี่กำลังลดลง ทั้งชายและหญิง ในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะเพศชาย อายุ 35-59 ปี ที่เคยสูบบุหรี่มากกว่าร้อยละ 70 เมื่อปี 2529 ปัจจุบันเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาทุกกลุ่มอายุ พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ในเพศชาย มีค่าเท่ากับร้อยละ 37 ส่วนเพศหญิงมีค่าร้อยละ 2.1

Read more...