ข่าวรณรงค์ "กระต่ายขาเดียว"

รายละเอียด hentai porn ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

รณรงค์สัญลักษณ์ "กระต่ายขาเดียว"

รณรงค์สัญลักษณ์ "กระต่ายขาเดียว"


"เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ" มีแผนงานที่มุ่งเน้นป้องกันนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชน โดยใช้สัญลักษณ์กระต่ายขาเดียว (NoNo) เป็นตัวแทนในการ "ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบบุหรี่" เพื่อสื่อสารและเพิ่มทักษะการปฏิเสธบุหรี่กับเด็กก่อนวัยรุ่น ช่วงอายุ 10-12 ปี ซึ่งเป็นวัยที่กำลังอยากรู้ อยากลอง เน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิเสธบุหรี่ในเชิงบวก ผ่านเว็ปไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ และทดลองในโรงเรียนสังกัด กทม. บางแห่ง

ทันตบุคลากรและทีมงานได้ปฏิบัติงานทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศเป็นประจำตลอดมา และเห็นความสำคัญของการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ และการรณรงค์ให้ข้อมูลและฝึกเด็กให้กล้าที่จะปฏิเสธบุหรี่ เมื่อถูกชักชวน และสามารถพัฒนาจนเกิดทักษะในการป้องกันตนเองได้ จึงจัดทำโครงการรณรงค์สัญลักษณ์ "กระต่ายขาเดียว" ในการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ ในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2558 ขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

Read more...

"รณรงค์ "กระต่ายขาเดียว""

รายละเอียด ข่าว โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียวป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 
 

"โครงการคลินิกทันตกรรมเอกชนดูแลผู้สูบบุหรี่ และตรวจรอยโรคในช่องปาก"

     กลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ร่วมกับทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทคอลเก ต-ปาล์มโอลิฟ (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการคลินิกทันตกรรมเอกชนดูแลผู้สูบบุหรี่และตรวจรอย โรคในช่องปาก (โครงการเดือนแห่งการมีสุขภาพฟันดี ตรวจฟันฟรี) มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อให้คลินิกทันตกรรมเอกชนมีการตรวจเหงือกและฟัน ซักประวัติการสูบบุหรี่ในผู้มารับบริการ หากสูบบุหรี่ ทันตแพทย์จะแนะนำให้ เลิกบุหรี่ และตรวจเนื้อเยื่อในช่องปาก เพื่อหารอยโรคทั่วไป รอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็ง ลงข้อมูลในแบบการตรวจรอยโรคในช่องปาก และมีขบวนการส่งต่อเพื่อยืนยันผลและทำ การรักษาต่อไป โดยคลินิกทันตกรรมเอกชนจะเริ่มดำเนินงานโครงการระหว่าง วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน  2554 ในเดือนแห่งการมี “สุขภาพฟันดี ตรวจฟันฟรี”

Read more...

"โครงการ Smoking Cessation Practice"

ในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นคำรณรงค์ว่า "หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่"

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า "ขณะนี้การสูบบุหรี่ในไทยมีแนวโน้มให้เห็นชัดเจนว่ามีบางกลุ่มเริ่มมีตัวเลข สูงขึ้น จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2534-2552 พบว่า การสูบบุหรี่ผู้หญิงไทยมีค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับชายไทย ในปี 2534 หญิงไทยสูบบุหรี่ร้อยละ 4.95 หรือประมาณ 950,000 คน และในปี 2552 พบร้อยละ 2 หรือประมาณ 540,000 คน

Read more...