บทบาทหนึ่งของทันตแพทย์

คือ ช่วยผู้ป่วยเลิกบุหรี่

บุหรี่มีผลโดยตรงกับสุขภาพช่องปาก

บุหรี่ทำให้ฟันเสีย เสี่ยงต่อมะเร็ง

ขั้นตอน 3 A 5A ช่วยเลิกบุหรี่

นิโคตินในบุหรี่ทำให้ฟันเหลือง
บทบาทหนึ่งของทันตแพทย์
คือ ช่วยผู้ป่วยเลิกบุหรี่
บุหรี่มีผลโดยตรงกับสุขภาพช่องปาก
บุหรี่ทำให้ฟันเสีย เสี่ยงต่อมะเร็ง
ขั้นตอน 3 A 5A ช่วยเลิกบุหรี่
นิโคตินในบุหรี่ทำให้ฟันเหลือง

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ

         สืบเนื่องจากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตระหนักถึงความสำคัญของทันตบุคลากรที่จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ดำเนินงานด้านควบคุมการบริโภคยาสูบ และได้จัดทำโครงการควบคุมการบริโภคยาสูบของวิชาชีพทันตแพทย์ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา การดำเนินงานที่ผ่านมาทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อาทิ คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกสถาบัน, ภาควิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขทุกแห่ง, สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งในและนอกเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์

       การดำเนินงานที่ผ่านมา เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ มีการพัฒนาบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างต่อเนื่อง

ภาพกิจกรรม

Image
Image

ติดต่อเรา

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร: 02 590 4482

 

เข้าร่วมกลุ่ม line NoNoHouse

QR Website

© 2019 Thai Dentist Aginst Tobacco. All Rights Reserved. Designed By Megaweb.co.th